Personalistika - životopisy


Následující metodika sleduje celý proces vytváření personálních dat v SIS, od založení osoby do personálního systému university (WhoIS) až po vyplnění a přiřazení životopisu ke studijnímu programu v modulu Akreditace RVH a NAU. Metodika je určena především garantům a tajemníkům SP a její účel spočívá ve vyjasnění zodpovědnosti jednotlivých administrativních složek fakulty v procesu zavádění personálních dat do systémů univerzity.


Rozcestník:

  1. Založení osoby do WhoIs (personalista fakulty)

  2. Přidělení práv do SIS, editace kontaktní adresy v programu Tajemník (fakultní správce SIS)

  3. Založení CV v SIS

  4. Přiřazení CV k SP (garant SP, tajemník SP)

  5. Poznámky k vyplňování CV1. Založení osoby do WhoIs

(personalista fakulty)


Každý vyučující (včetně člena OR a školitele), který má být zadán do modulu „Akreditace RVH a NAU“ SIS (dále jen „akreditační modul“), musí být personalistou nejprve zanesen do systému WhoIs (buď jako pracovní vztah nebo vztah externí spolupracovník).V tomto kroku je rovněž nutné doplnit dosavadní vzdělání a jmenovací/habilitační řízení, neboť možnost editace těchto položek je při editaci CV v modulu „Akreditace RVH a NAU“ již uzavřena.
2. Přidělení práv do SIS, editace kontaktní adresy v aplikaci Tajemník

(fakultní správce SIS)


Na fakultě, na níž bude vyučující působit (jako učitel, člen OR, nebo školitel), musí být správcem SIS (nebo jím pověřenou osobou) založen v programu Tajemník jako „učitel-školitel“ příslušné fakulty a musí být označen jako aktivní. Bude mu přidělen unikátní kód a zpravidla také role v SIS dané fakulty a přístup do CAS.


V případě členů oborových rad by měl fakultní správce SIS rovněž v programu Tajemník vyplnit adresu pracoviště osoby (kvůli pozdějšímu rozesílání jmenovacích dekretů členům OR).
3. Založení CV v SIS


Po zadání do programu Tajemník se vyučujícímu automaticky otevře možnost založit tzv. „zdrojový životopis“ v akreditačním modulu na záložce „personalistika“ nebo v „osobních údajích“ vyučujícího v SIS.


Záložka personalistika akreditačního modulu:Osobní údaje v SIS:Zdrojový životopis je založen vyplněním požadovaných údajů a na záložce personalistika je zobrazen zeleně. Údaje se uvádí obecně, bez ohledu na to, pro jaké konkrétní SP bude použito. Po přiřazení CV ke konkrétnímu SP je možno jej editovat (např. vybrat konkrétní publikační činnost) pro daný SP.


Zdrojový životopis v záložce personalistika:Poznámka: údaje aktualizované ve zdrojovém životopise se automaticky do CV přiřazeného k SP nepropisují.4. Přiřazení CV k SP

(garant SP, tajemník SP)


a) V případě bakalářských a magisterských studijních programů by vyučující měl být přiřazen k SP prostřednictvím předmětu (v záznamu SP karta „předměty akreditace“):Poznámka: CV lze přiřadit k SP i na kartě personalistika (viz dále doktorské studium). Doporučujeme tak postupovat pouze v případě vyučujících z fakulty, která akreditaci podává. Přidáním CV k SP prostřednictvím předmětu je zajištěna vazba vyučujícího na fakultu, jejíž předmět v akreditaci zajišťuje (př: FF zajišťuje pedagogicko-psychologické předměty v učitelském studiu pro akreditující fakultu PřF na základně mezifakultní dohody).b) V doktorském studiu se členové OR nebo školitelé přiřazují k SP na záložce „personalistika“.


Pokud má člen OR nebo školitel založený zdrojový životopis, stiskem ikony přidat se na záložce personalistika otevře dialog pro přidání CV:Poznámka: Člena OR nebo školitele z jiné fakulty přidává správce SIS nebo osoba s právy za fakultu.


Dialog pro přidání CV k SP:
5. Poznámky k vyplňování CV


Nápověda k vyplňování údajů v CV je uvedena u jednotlivých položek.


Úvodní údaje se generují z aplikace WhoIs, kterou vyplňují personalisté na fakultě:
Doplňující poznámky k vyplňování údajů:


U některých položek jsou data z UK předvyplněná (členství v OR, vedení závěrečných prací).


V položce "zkušenosti s garatováním SP/SO" jsou předvyplněny údaje pouze o garantovaných dobíhajících SP/SO. Garantované SP, akreditované na UK po r. 2018, je nutné vypsat přes tlačítko "+".

Správce stránky: Kristýna Ševčíková


Poslední změna: 2. říjen 2023 08:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám