Studijní plány

Příprava studijních plánů pregraduálních SP v modulu Akreditace RVH a NAU v SIS


Následující informace se týkají především přípravy studijních plánů v modulu Akreditace RVH a NAU ve Studijním a informačním systému. Popisují zadávání a možnosti editaci jednotlivých položek.


Obecná pravidla, předpisy a požadavky na strukturu studijních plánů jsou popsány v Metodice přípravy návrhu pregraduálního SP. Pravidla pro tvorbu plánů vychází z Pravidel a doporučených postupů pro vytváření SP na UK – OR 14/2019 https://www.cuni.cz/UK-8464.html).


Obsah :

  A. 

Úvodní přehled a stručný popis studijních plánů

  B. 

Hlavička plánu

  C. 

Záznam studijního plánu

  D. 

Sestavení plánu

  E. 

Doladění plánu

  F. 

Studijní plány se specializacemi

  G. 

Skupina plánů

  H. 

Studijní plány pro sdružené studiumA. Úvodní přehled a stručný popis studijních plánů


Samostatné studijními plány se v SP připravují pro


 • formu studia – každá forma má samostatný záznam v SIS („matka“ a „dcera“)

 • jazyk výuky – každý jazyk má samostatný záznam v SIS ( „matka“ a „dcera“)


př. „matka“ =prezenční ČJ – „1. dcera“ = kombinovaná ČJ – „2. dcera“= prezenční AJ

Poznámka: Doporučujeme vytvářet samostatné studijní plány i pro další formy studia nebo jazyky výuky a to i v případě, že rozdíl mezi nimi spočívá v pouze jazyce výuky nebo rozsahu prezenční výuky. V každém případě je nezbytné zadat alespoň hlavičku plánu.


V rámci dané formy studia a jazyka výuky (tzn. v rámci matky, příp. jedné dcery) pak mohou být samostatné studijní plány pro:


 • Specializace a to v podobě:


  • jeden „plný“ (kompletní) studijní plán pro společnou a specializační část


  • nebo dvě samostatné části studijního plánu:


   • společná část pro všechny specializace

   • specializační část pro každou konkrétní specializaci


  metodický pokyn a pravidla pro SP se specializacemi část D.


 • Sdružené studium (dříve „dvouoborové studium“), které tvoří studijní plány:


  • hlavní studijní plán (maior) – vztahuje se k danému SP

  • přidružený studijní (minor) – je určen pro kombinaci s hlavním studijním plánem maior v rámci jiného SP

  • plný studijní plán pro jednooborové studium


  Poznámka: SP musí vždy obsahovat hlavní (maior) nebo plný studijní plán, přidružený studijní plán nemůže být jediným studijním plánem SP!

  metodický pokyn a pravidla pro SP se specializacemi část E.


 • Specializace kombinované se sdruženým studiem se studijními plány:


  • Hlavní (maior) nebo přidružený (minor) studijní plán pro danou specializaci

  • Specializace pro kombinaci v rámci SP


 • Společné uskutečňování fakulty s jinou institucí, obvykle zahraniční VŠ


  V rámci jednoho SP mohou být vedle sebe studijní plán realizovaný pouze na fakultě a studijní plán realizovaný ve spolupráci fakulty s dalšími institucemi (obvykle zahraniční VŠ).


Každý studijní plán musí být v SIS založen v hlavním záznamu (matce) a pro další formy studia a jazyky výuky i v dalších (zkopírovaných) záznamech (dcerách).


Studijní plán se zadává tlačítkem „přidat hlavičku plánu“.Poznámky:


1)

V případě specializací je nezbytné nejprve přiřadit specializaci k SP


2)

Plány, které jsou v SIS připravovány v rámci tzv. jedné generace SP (aktuálně připravované akreditace), musí být všechny následně postoupeny k akreditaci. Nelze např. připravit tři studijní plány, dva postoupit k akreditaci a třetí nechat na příště (předložit je v další generaci SP).


3)

Studijní plán nelze založit přes kartu předměty v položkách „přidat předmět:
B. Hlavička plánu (1)2.

Název studijního plánu se generuje automaticky.

Každý studijní plán má typizovaný název, který obsahuje základní údaje: formu, jazyk výuky, příp. specializaci, sdružené studium ev. instituci.


3.

Pracovní označení plánu je možné, ale není nutné zadat.

Vzhledem k tomu, že typizovaný název plánu může být příliš dlouhý, je možné použít pro snazší orientaci kratší pracovní označení plánu.


4.

Specializace

Pro každý studijní plán se označí příslušná specializace. Proškrtnutá položka slouží pro studijní plán bez specializace nebo pro tzv. „společnou část“ studijního plánu pro všechny specializace.


5.

Instituce

Označí se fakulta a příslušná instituce participující na daném studijním plánu a to pouze v případě, že se instituce pro jednotlivé plány daného SP liší (př. 1. plán pouze fa, 2. plán fa + 1.VŠ, 3. plán fa + 2.VŠ).

Pozor: pokud jsou u SP akreditovány další instituce (např. ústavy AVČR), které se rovnoměrně podílejí na zajištění SP ve všech studijních plánech, instituce se u studijního plánu neoznačuje.


6.

Typ plánu

U jednoduchých studijních plánů (bez specializací a sdruženého studia) je pevně nastavena položka plný plán.


Typ plánu je podstatný


 • u specializací (specializační část, společná a specializační část, plán bez specializací, společná část pro specializace, vnitřní kombinace).


 • u sdruženého studia (maior, minor, plný plán).


Pozor: v akreditačním modulu v SIS nelze kombinovat samostatnou specializační a samostatnou společnou část plánu pro specializace s plány maior a minor. Tzn. ve sdruženém studiu je pro sdružené studium nutno použít tzv. plný studijní plán pro společnou a specializační část.


7.-8.

Podíl garantů předmětů na výuce


Standardy SP UK (OR 13/2019) v čl. 9, odst. 4-6 stanovují minimální rozsah, v jakém se garanti předmětů musí podílet na výuce daného předmětu. Podíl garantů předmětů na výuce je možno uvést u předmětů v programu tajemník. Pro akreditaci SP ale stačí, když se za dodržení standardů (vyjmenovaných v poznámce ) zaručí garant SP zaškrtnutím příslušného pole a následně děkan fakultu v průvodním dopise k návrhu SP.


Pokud z nějakého důvodu nelze požadovaný minimální podíl dodržet, nebo je podíl garanta na výuce atypický (např. konzultace, tvorba skript apod.) uvádí se to do poznámky (8).


Podrobnosti o požadavcích na personální zabezpečení jsou součástí metodiky přípravy návrhu pregraduálního SP (část obecné pokyny pro přípravu studijního plánu) a také metodická podpora a metodické materiály (část personální zabezpečení SP).


***


Další položky z karty hlavičky plánu, které je nezbytné vyplnit:


Do poznámky ke studijnímu plánu se uvádí veškeré informace a komentáře, které se bezprostředně vztahují ke studijnímu plánu, pro které není prostor v testové části (charakteristika SP). Např. ekvivalentní předměty u specializací, popis atypického rozsahu výuky, komentáře k SZZ apod.
Státní závěrečná zkouška se popisuje v podobě:


 • číslo a název části SZZ : název lze uvést obecně (obhajoba…, ústní část), ale upřednostňován je konkrétní název jednotlivých částí


 • popis obsahu části SZZ:

  • názvy tematických okruhů (TO) s vymezením jejich obsahu, např. uvedením studijních předmětů (názvy, nikoli kódy), na které tematické okruhy navazují, nebo stručným popisem; způsob absolvování TO, nebo volby mezi TO apod.;


  • v případě, že se část SZZ nedělí dále na tematické okruhy, pak se uvádí obsah části SZZ v podobě jako u TO

Poznámka:

 • pořadí částí SZZ není pro jejich realizaci závazné


 • Struktura SZZ - příklad:

Pozor: zadávání SZZ u specializací a sdruženého studia je podrobněji popsáno v Metodice přípravy návrhu pregraduálního SP v přílohách: příprava studijních plánů se specializacemi a pro sdružené studium.


U (navazujícího) magisterského studia je nezbytné popsat obsah (základní tematické okruhy) ústní části státní rigorózní zkoušky, pokud je její akreditace požadována. Obsah SRZ by měl souviset s obsahem magisterského SP, ke kterému se váže.

C. Záznam studijního plánu na kartě plányIkony v záznamu plánu částečně odpovídají kartám v horní liště.


9.

Detail studijního plánu


10.

Možnost editace hlavičky plánu (bod 1)


11.

Kopie plánu v rámci dané matky, nebo dcery


12.

Sestavení plánu - viz dále oddíl D


13.

Doladění plánu - viz dále oddíl E


14.

Smazat plán


15.

PDF plánu pro RVH - určeného pro přípravu a podávání návrhu SP v rámci institucionální akreditace


16.

PDF plánu pro NAU – určeného pro podání akreditace SP na Národní akreditační úřad


***17.

Import plánu

Je určen pro natažení celého plánu z jiné akreditace SP (záznamu SP v akreditačním modulu) dané fakulty nebo také předměty z jiné formy studia ev. jazyka výuky daného SP (matky – dcer). Např. lze takto zkopírovat předměty plánu pro jinou formu studia daného SP, nebo společnou obecnou část plánu (pedagogická propedeutika) pro učitelské studium na dané fakultě, apod.


17a.

varianta – je možno nastavit variantu předmětu v importovaných studijních plánech nebo jejich částech.


17b.

nabídka plánů v SP příslušné fa

D. Sestavení plánu (12)Na kartě „sestavení plánu“ (12) v části „nezařazeno“ (b) se zobrazí předměty natažené na kartu „předměty akreditace“ (21).


Podrobně k natažení předmětů z programu Tajemník, nebo z jiné akreditace SP v Akreditačním modulu SIS na stránce Příprava předmětů.


12a.

Přidat blok


Studijní plán je tvořen „bloky“ předmětů pro povinné předměty (PP), předměty pro přípravu závěrečné práce (ZP) a pro skupiny povinně volitelných předmětů (PVP).

Pro založení bloku je nutno 2x stisknout tlačítko "uložit".


Struktura a pravidla vytváření studijních plánů jsou podrobně popsány v Metodice přípravy návrhu pregraduálního SP v příloze obecné pokyny pro přípravu studijního plánu.


***
12c.- d.

Název bloku předmětů a typ bloku.

Název je generován z údajů v položce typ bloku, případně označením části studijního plánu pro sdružené studium (e) a případně doplňujícím popisem (f). Vždy je tedy minimálně uvedeno, jedná-li se o povinné, povinně volitelné nebo volitelné předměty, případně předměty pro přípravu závěrečné práce (ZP).


12e.

Sdružené studium (maior, minor)

Plány pro sdružené studium tvoří dvě části:

 • obecná = společné předměty pro studijní programy určitého typu nebo dané fakulty (př. pedagogická propedeutika v učitelském studiu, fakultní základ, předměty pro ZP apod.)

 • oborová = předměty určené konkrétnímu danému SP


12f.

Doplňující popis bloku předmětů

Uvádí se údaje nad rámec položky 12d, případně 12e. U specializací doporučujeme uvést, jedná-li se o společnou nebo specializační část, pokud to neplyne z označení (typu) studijního plánu.


***12g-i

Rozdělení předmětů do jednotlivých bloků

Do vytvořených bloků (výběrem v seznamu h) se předměty z bloku „nezařazeno“ přesunou označením (zaškrtnutím) příslušného předmětů v kolonkách (g) a tlačítkem „proveď“ (i).

***

.12j.

Editace bloku


12k.

Smazání bloku


12l.

Invertovat výběr – označí najednou všechny předměty bloku najednou.


Předměty mezi jednotlivými bloky lze přesouvat stejně jako při rozdělování předmětů do bloků v bodě 12g-i prostřednictvím tlačítka proveď, nebo na kartě “doladění plánu“ „uchopením“ předmětu myší.


***


Údaje na kartě „sestavení plánu“


Kromě názvu bloku předmětů se na kartě „sestavení plánu“ zobrazují údaje, které se zadávají na kartě „doladění plánu“: ročník, semestr, typ předmětu a limit (kreditů).


 • Ve sloupci „profilující předměty“ jsou uvedeny profilující předměty (PPZ, ZT PPZ)


 • Sloupec limit uvádí počet kreditů za jednotlivé předměty s celkovým počtem kreditů za jednotlivé bloky (šedá lišta) – viz dále doladění plánu
E. Doladění plánu (13)Na kartě „doladění plánu“ se zadává:


13a.

Označení profilujících předmětů (s legendou):

Z = ZT PPZ – základní teoretický předmět profilujícího základu

P = PPZ – předmět profilujícího zákkladu

př. = označení neprofilujícího předmětu


Podrobnosti o koncepci profilujících předmětů jsou součástí Metodiky přípravy návrhu pregraduálního SP – část obecné pokyny pro přípravu studijního plánu.

13b.

Limit kreditů pro jednotlivé bloky

a)

u povinných předmětů je limit dán součtem kreditů za povinné předměty v daném bloku (automaticky se generuje);

b)

u bloků (skupin) povinně volitelných předmětů se jedná o minimální počet kreditů, které je student povinen získat z dané skupiny PVP, a nastavuje jej zpracovatel; limit kreditů musí být dosažen alespoň jedním součtem kreditů kombinace předmětů v dané skupině


***13c.

Počet kreditů se zadává v programu Tajemník

Na kartě „doladění plánu“ je možné kredity editovat POUZE u předmětů, které si student může zapsat opakovaně (např. cizí jazyk, laboratorní práce, matematická cvičeni), tzn. mohou se uvést pouze násobky kreditů. Takovou situaci pak popište v poznámce ke studijnímu plánu (hlavička plánu).


13d.

Označení doporučeného ročníku a semestru pro daný studijní plán


Poznámky:


1)

Termín „oba“ u doporučeného semestru se zadává v případě dvousemestrálního předmětu.


2)

V případě, že je stanoven ročník a nikoli semestr, položka semestr se nevyplňuje.


3)

Pro další práci se studijním plánem (např. generování pdf plány a předměty) se doporučený ročník a semestr generují z karty plány a nepropisují se zpětně do detailu předmětu na kartě předměty


Není tedy nutno upravovat (sjednotit se studijním plánem) doporučený ročník / semestr v detailu předmětu na „kartě předměty“ – tyto položky v detailu předmětu slouží pro hromadnou editaci a označení údajů pro předměty, u nich není vytvářen studijní plán (doktorské SP).


4)

Volitelné předměty není nutno uvádět, protože pro daný studijní plán jsou všechny ostatní předměty na UK volitelné (SZŘ čl. 5 odst. 4). Pokud se v rámci studijního plánu uvádí volitelné předměty, jedná se o tzv. „doporučené volitelné předměty“. Doporučené volitelné předměty nemusí mít vyplněnu charakteristiku předmětu, ani CV vyučujících.


5)

V kreditním systému nejsou již předměty pevně vázány k ročníku nebo semestru: pro postup do dalšího ročníku student musí splnit určitý počet kreditů, nikoli absolvovat konkrétní předměty. Nicméně fakulta může doporučit předměty absolvovat v určitém pořadí, resp. v určitém ročníku nebo semestru - proto doporučený ročník / semestr.


Z tohoto hlediska položka může nebo nemusí být vyplněna.


***Přesouvání předmětů mezi jednotlivými bloky, nebo v pořadí předmětů je možné i na kartě „doladění plánu“ kliknutím tlačítkem na šipky ve sloupci vlevo.


***13e.

Kontrola plánů upozorní např. na:


 • chybu uvádění v rámci jedné skupiny PVP jak předmět profilující, tak neprofilující. U PV bloku (skupiny PVP) musí být buď všechny předměty skupiny profilujícího základu (profilující skupina PVP), nebo žádný z nich (neprofilující skupina PVP).


 • • nedodržení kreditů pro jednotlivé části studijního plánu:


  • minimální / maximální počty kreditů pro studijní plány maior / minor


  • minimálně 50% kreditů za PP a profilující skupiny PVPF. Plány pro specializace


Podrobnosti o koncepci SP se specialiazemi jsou součástí Metodiky přípravy návrhu pregraduálního SP – příloha příprava studijního plánu se specializacemi.


Vytváření specializací*


a.

specializace se zadávají na kartě specializace


b.

vybere se (filtrem) studijní program, ke kterému specializace patří


*


c.

ikonkou „ “ se otevře možnost zadat specializace (dále bod e) u aktivních SP, jejichž akreditace je v přípravěspecializace se zadávají na kartě specializace


*


d

detail údajů o specializacích akreditovaného SP


Poznámka: U akreditovaných SP (odpropagovaných SP do parametrů a dalších programů/modulů SIS) se možnost přidat plán již nenabízí – lze pouze nahlížet detail akreditace.


*


i.

detail specializace


ii.

editace specializace – je možná pouze u akreditačně aktivního SP („živé akreditace“)


iii.

smazání specializace


***


Detail specializacee.

zadávené údaje u specializace:


 • oficiální název specializace v jazyce výuky


 • překlady názvů specializace: čj a aj název pro účely dodatku k diplomu a LJ překlad (zadává RUK) pro uvádění specializace na diplomu


 • profil absolventa pro dodatek k diplomu (PA) v čj a aj pro „jednooborové„, případně sdružené studium (v nápovědě u PA je uveden maximální počet znaků, které lze pro účely dodatku zadat)


Pro jinojazyčné dcery je nutné zadat specializace v příslušném jazyce výuky a to vytvořením dalšího záznamu, nebo zkopírováním příslušné specializace s tím, že u dalších „kopií“ budou pouze jiné „oficiální“ názvy specializací a jiný jazyk výuky. V jinojazyčné dceři se pak budou nabízet specializace v příslušném jazyce výuky.


***
f.

z „akreditace“ (záznamu) SP lze do zadaných specializací „překliknout“ tlačítkem „spec“ na šedé liště s názvem SP vpravodetail údajů o specializacích akreditovaného SP


***g.

v základních údajích o SP (karta editace) se v příslušné položce zobrazí názvy všech zadaných specializací (viz bod c, e) k příslušnému studijnímu plánu; pro další práci (tisky, plány) je nezbytné specializaci označit multiselektem (ctrl + tlačitko myši)


***


Specializace – typ plánu
Pro vytvoření studijních plánů se specializacemi platí obecné principy pro vytvoření studijního plánu ovšem s tím, že v hlavičce plánu je nutno označit příslušnou specializaci (4) a typ plánu (6)


Poznámka k plánu se specializacemi:


Studijní plán se specializacemi má dvě části: společnou část (min. 50% kreditů) a specializační (min. 25% kreditů)


SIS umožňuje vytvořit plán následujícím způsobem = typy plánu:


Jeden kompletní studijní plán (i.) = společná a specializační část v rámci jednoho plánu


Dvě části studijního plánu: (ii.) společná část pro všechny specializace

(iii.) specializační část plánu pro jednotlivé specializace


Pozn. pro realizaci studia jeden plán pro každou specializaci vznikne složením specializační a společné části – k tomu slouží karta „Skupina plánů“.


Vazba položek: specializace a typ plánu


Položka specializace (4)

Položka typ plánu (6)

Pozn.

Označení konkrétní specializace

Společná a specializační část

i. Jeden studijní plán

Specializační část

ii. Pouze část plánu pro jednotlivé specializace

Vnitřní kombinace

Je určeno pro kombinaci specializací uvnitř

/ v rámci SP

Označení proškrtnuté položky

„---„

Společná část pro specializace

iii. Společná část plánu pro všechny specializace

Studijní plán bez specializací

Pro případ, kdy vedle plánů se specializacemi je v rámci SP i plán bez specializací


Poznámka: Pro sdružené studium (maior/minor) není možné v SIS zakládat plán se specializací ve dvou částech: společnou část a samostatné specializační části. Pro studijní plány sdruženého studia maior / minor je nutné vytvořit jeden studijní plán, který obsahuje jak společnou, tak specializační část plánu, přičemž je nezbytné především dodržet min. počet kreditů pro specializační část (25%).


***


Státní závěrečná zkouška u studijních plánů se specializacemi


V případě, že studijní plány pro specializace obsahují současně společnou i specializační část, pak v hlavičce každého studijního plánu se uvádí popis společné i specializační části SZZ (totéž platí i pro tematické okruhy).


V případě samostatně koncipované společné části plánu a samostatných částí pro specializace, pak společný plán obsahuje jak společnou část SZZ, tak i část specializační. Pokud ale společná a specializační část je prověřována v rámci jedné části SZZ v různých tematických okruzích, pak je možné jak u plánu pro společnou část, tak u plánu pro specializační část uvést popis kompletní části SZZ.


V každém případě je důležité, aby byla jednotně popsána struktura SZZ (rozdělení na části a tematické okruhy) a byly patrné části /tematické okruhy, které se vztahují ke společné části studijního plánu a ke specializační části studijního plánu.


Popis SZZ u studijních plánů se specializacemi je podrobně popsán v Metodice přípravy návrhu pregraduálního SP - příloha příprava studijních plánů se specializacemi.

G. Skupina plánů

Funkce je určena pro SP se specializacemi v případech, kdy společná a specializační části studijních plánů jsou zadávány samostatně.


Studijní plány skládá pro účely akreditace, případně pro jejich přenos do Tajemníka / Fénixe, OKVA RUK.
H. Plány pro sdružené studium

(dříve dvouoborové studium)


Podrobnosti o koncepci SP se specialiazemi jsou součástí Metodiky přípravy návrhu pregraduálního SP – příloha příprava studijních plánů ve sdruženém studiu.


Výsledný plán pro studenta je tvořen hlavním plánem maior daného studijního programu (A), ve kterém student bude studovat, a přidruženým plánem minor jiného studijního programu (B), který se k plánu maior „přidružuje“. Plán minor je akreditován pod studijním programem B.


Studijní plán sdruženého studia se dělí na:


 • obecnou část, která přísluší hlavnímu plánu maior (příp. plnému plánu) a která je společná pro všechny plány sdruženého studia na dané fakultě, nebo v příslušné oblasti vzdělávání (učitelské studium)


 • oborovou část, která je společná pro studijní plán maior i minor a skládá se z předmětů daného SP (včetně profilujících předmětů)Postup:


V hlavním záznamu akreditace SP (matka) na kartě editace se označí (ano) sdružené studium.


V hlavičce plánu se označí typ plánu (maior, minor, plný plán)


Blok předmětu:Karta „sestavení plánu“ – blok předmětu (D Sestavení plánu):


V každém bloku se v položce sdružené studium označí, jedná-li se o obecnou část, nebo oborovou část. Označení „obecné“ / „oborové“ se pak odrazí i v generovaném názvu bloku spolu s typem bloku.


Příklad:
Správce stránky: Kristýna Ševčíková


Poslední změna: 2. říjen 2023 08:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám