Rozšíření studijního programu

v průběhu platnosti jeho oprávnění / akreditace


Studijní program (SP) v průběhu platnosti jeho oprávnění (akreditace) může být rozšířen o:

  a. 

další specializaci (vztahuje se i na změnu názvu specializace)

  b. 

plány pro sdružené studium

  c. 

další formu studia

  d. 

obsahově shodný SP v dalším jazyce výuky

  e. 

rigorózní řízení

  f. 

společné uskutečňování se zahraniční vysokou školou

  g. 

společné uskutečňování s další fakultou UK

  h. 

společné uskutečňování s ústavem AV ČR v doktorském studiu

  i. 

dislokované pracoviště

Poznámka: v rámci žádosti o rozšíření je možno doplnit další nedominantní oblast vzdělávání (OV), v rámci níž je SP uskutečňován, nebo změnit procentuální podíl OV, (přičemž hlavní OV musí mít stále nejvyšší procentuální zastoupení).


Rozšířit o další instituce (vyšší odborná škola, jiné právnické osoby), včetně rozšíření o ústavy AV ČR v pregraduálním studiu, lze pouze studijní programy akreditované přes NAU, v tom případě se postupuje dle pokynů NAU.


Příprava a předkládání návrhu na rozšíření SP se řídí čl. 18 ev. čl. 27 Akreditačního řádu a čl. 7 opatření rektora č. 14/2019 „Návrh SP v rámci institucionální akreditace“.


Návrh rozšíření SP schvaluje vědecká rada fakulty, nebo fakult (nebo vědecká rada vysokoškolského ústavu), projednání v akademickém senátu fakulty (fakult) není vyžadováno.


Návrh rozšíření SP se připravuje kompletně v akreditačním modulu SIS (AM SIS) v nové generaci záznamu SP. Podrobný postup, včetně popisu změn a generování výsledného návrhu SP do pdf, je popsán ZDE. Návrh na rozšíření je vždy uveden průvodním dopisem děkana.


Údaje, o něž se SP rozšiřuje, především nové studijní plány, se vztahují až na nové uchazeče a do realizace SP vstupují prostřednictvím přijímacího řízení. Stávající studenti by měli dostudovat v původních plánech a pod původními údaji o SP uvedenými v generaci SP, která platila v době, ve které zahájili své studium.


V souvislosti s rozšířením může v SP docházet k závažným změnám v původních plánech, v předmětech nebo v personálním zabezpečení. V tom případě se žádost o rozšíření spojí s předložením závažných změn a je třeba na to upozornit v AM SIS (položka stručný popis změn) a v průvodním dopise děkana.


RVH posuzuje v návrhu žádosti o rozšíření nové údaje, související aktualizované údaje (např. personální zabezpečení) a případně další aktualizované údaje, v nichž došlo k závažným změnám.Obsah:


 1. Typy rozšíření – podrobné informace

  1. Rozšíření SP o specializaci a plány pro sdružené studium

     a. 

   Rozšíření o (další) specializaci

     b. 

   Rozšíření o plán / plány pro sdružené studium

  2. Rozšíření SP o další formu studia

  3. Rozšíření o obsahově shodný SP v dalším jazyce výuky

  4. Rozšíření o rigorózní řízení

  5. Rozšíření o další právnickou osobu (instituci) nebo fakultu UK – obecně

     a. 

   Rozšíření o zahraniční vysokou školu

     b. 

   Rozšíření o další fakultu UK

  6. Rozšíření o dislokované pracoviště

 2. Aktualizace personálního zabezpečení SP

 3. Rozšíření studijního programu, který není plně zadán v AM SIS

 4. Obsah návrhu na rozšíření studijního programu
I. Typy rozšíření – podrobné informace1. Rozšíření SP o specializaci a plány pro sdružené studium


Další specializace nebo plány pro sdružené studium se přidávají k SP prostřednictvím nového studijního plánu v rámci jedné nebo více forem studia, případně v rámci jednoho či více jazyků výuky (tj. v „matce“ nebo / a v „dcerách“). Vztah matky a dcer je popsán ZDE.


Podrobné pokyny: pro přidávání předmětů a pro vytvoření nového studijního plánu.


Pokud nový studijní plán obsahuje i předměty původních plánů, je zapotřebí zvážit jejich aktualizaci, pokud u nich dochází k závažné změně (včetně změny garanta předmětů) a spolu s nimi aktualizovat i jejich personální zabezpečení. Spolu s rozšířením je pak zapotřebí předložit RVH k projednání i změnu, ke které v původních plánech dochází. Pokud u původních předmětů dochází k nezávažné změně, není třeba je aktualizovat.a) Rozšíření o (další) specializaci


Základní údaje o nové specializaci (název a profil absolventa) se přidávají na samostatné záložce specializace.


Pro novou specializaci se v příslušné formě a jazyce studia přidávají předměty specializace, přidává se hlavička plánu a vytváří nový studijní plán.


Podstatné přitom je dodržet metodické pokyny pro přípravu studijních plánů se specializacemi (požadavky na společnou a specializační část).


V rámci rozšíření nebo prodloužení SP lze změnit i název již schválené specializace. Doporučujeme postupovat vytvořením nové specializace s novým názvem na záložce specializace, která nahradí v hlavičce plánu původní název specializace. Plán s původním názvem zůstane v předchozí generaci SP. Podrobnější postup je v manuálu SIS v bodě 3b.


Poznámka: Profil absolventa specializace, její studijní plán, případně překlad názvu do AJ lze změnit v rámci posouzení změn, název specializace je ale možné měnit v rámci žádosti o rozšíření nebo prodloužení.b) Rozšíření o plán / plány pro sdružené studium


Studijní program pro sdružené studium se označuje v základních údajích:


Plány pro sdružené studium spolu s předměty se přidávají v příslušné formě studia a jazyce výuky.


Nezbytné je dodržet metodické pokyny pro sdružené studium (např. počty kreditů za maior a minor apod.).


Profil absolventa SP všech plánů sdruženého studia by měl obsahovat shodné základní teoretické profilující znalosti a dovednosti a současně zohlednit nižší rozsah profilujících znalostí absolventů plánu maior a minor, které by neměly být zcela totožné s profilujícími znalostmi absolventů plného plánu.2. Rozšíření SP o další formu studia


Pro další formu studia se v AM SIS založí nová dcera (ikona „vytvoření dcery“ v úvodním záznamu), která se v základních údajích liší od matky pouze formou studia.


Do nové dcery se natáhnou předměty v příslušné formě a vytvoří se nový studijní plán. Vyučující nového plánu by měli mít aktualizovaná CV, pokud došlo k závažné proměně personálního složení oproti minulému projednávání na RVH a to především garantů profilujících předmětů.


Všechny formy studia mají stejný profil absolventa a obsah státní závěrečné zkoušky (SZZ). V případě, že je nutné doplnit informace specifické pro novou formu studia, nebo odlišné podmínky přijímacího řízení, přidávají se tyto údaje do textové části (karta editace textů) v matce.


Ve výjimečných případech, kdy se předměty liší od původní formy pouze rozsahem prezenční výuky, není nutné je přidávat (a vytvářet samostatný plán), ale stačí pro novou formu studia založit pouze tzv. hlavičku plánu.Odlišný rozsah výuky se pak uvede v detailu původních předmětů v položce 64.


Studijní předměty v kombinované nebo distanční formě studia musí obsahovat rozsah přímé výuky a studijní opory v příslušném jazyce. Pokud nová dcera neobsahuje pro novou formu studia vlastní předměty (a kompletní plán), lze v příloze návrhu SP uvést seznam předmětů s jejich studijními oporami, nebo opory uvést u předmětů v prezenční formě v „matce“ na kartě předměty - detail předmětu:


Poznámka: Pro kombinovanou formu platí, že součet přímé výuky za semestr (s výjimkou posledního semestru) musí činit alespoň 80 hodin, v opačném případě se jedná o distanční formu studia. 80 hod může být dosaženo i v průměru (bez posledního semestru), přičemž absolutní počet hodin přímé výuky v semestru nesmí být nižší než 60 hod.3. Rozšíření o obsahově shodný SP v dalším jazyce výuky


Každému SP může být uděleno oprávnění (formálně je akreditován) pouze pro jeden jazyk výuky.


Pokud SP v dalším jazyce výuky má shodný profil absolventa (včetně profilu absolventa pro dodatek diplomu), shodný obsah studia, včetně obsahu SZZ a shodné další údaje, které definují SP (např. regulované povolání), lze rozšířit záznam SP v AM SIS (ikona „vytvoření dcery“ v úvodním záznamu) o novou „dceru“ s novým jazykem výuky a s oficiálním názvem SP v příslušném jazyce.


V případě shodného profilu absolventa a obsahu studia mají jazykové verze SP shodného garanta SP.


Do nové jazykové „dcery“ se přidávají předměty v příslušném jazyce výuky a vytváří se nový plán. Vyučující nového plánu by měli mít aktualizovaná CV, pokud došlo k závažné proměně personálního složení oproti minulému projednávání na RVH a to především garantů profilujících předmětů.


Počet a struktura plánů v jazykově odlišné dceři nemusí odpovídat počtu a struktuře plánů v matce (např. čj matka má specializace, aj dcera je bez specializací).


Předměty v novém jazyce výuky:


 1. pro kombinovanou nebo distanční formu studia obsahují studijní opory v příslušném jazyce výuky;

 2. předměty praxe musí mít zajištěnu odbornou praxi v příslušném jazyce výuky.


Pokud je plán včetně předmětů pro nový jazyk výuky zcela totožný s plánem a předměty v původním jazyce, stačí výjimečně přidat jen hlavičku plánu. V tom případě je ale nezbytné:


 • Předměty mít připraveny v daném jazyce v programu Tajemník / modulu předměty a garant SP to zaručuje v textové části nebo pozn. ke studijnímu plánu v „matce“.


 • Popis (charakteristika) předmětů v původním jazyce výuky obsahuje dostatečnou literaturu v novém jazyce. Pokud tomu tak není, doporučujeme ji doplnit v detailu předmětů v původním jazyce výuky v „matce“ do položky 31 (obr. detail předmětu výše).


 • Případné studijní opory v novém jazyce a popis zajištění odborné praxe lze uvést ve zvláštní příloze nebo v detailu původních předmětů v „matce“ (obr. výše).


V případě významnějších obsahových rozdílů mezi jazykovými variantami SP (především profil absolventa a obsah SZZ), nebo v případě rozdílu v regulovaném povolání, se jednotlivé jazykové varianty předkládají jako samostatné návrhy SP a v AM SIS je vytvořen samostatný záznam SP prostřednictvím přidání akreditace:


Obsahově a jazykově odlišný SP je samostatně akreditován a musí mít také samostatného garanta SP.
4. Rozšíření o rigorózní řízení


V případě, že u SP nedochází k jiným změnám, v nové generaci SP v SIS stačí:


 • označit rigorózní řízení v základních údajích o SP,


 • vybrat příbuzný doktorský studijní program, který je ve stejné oblasti vzdělávání, • v příslušném studijním plánu, nebo ve všech plánech nebo v jednom z vybraných plánů (podle situace) popsat obsah ústní části rigorózní zkoušky.Pokud obsahuje SP více studijních plánů, které mají společný obsah ústní části SRZ, je možné obsah uvést v charakteristice SP (např. položka 20 - editace textů).5. Rozšíření o další právnickou osobu (instituci) nebo fakultu UK


Studijní program může být v průběhu jeho realizace rozšířen o spolupráci s další institucí.


Návrh na rozšíření obsahuje aktuálně uzavřenou dohodu o spolupráci a do základních údajů o SP v nové generaci SP se instituce doplní:


V případě, že současně dochází v SP k závažným změnám, spojuje se žádost o rozšíření s předložením změn k posouzení RVH.


Společné uskutečňování SP fakultou a jinou institucí se obvykle vztahuje na celý studijní program, typicky v doktorském studiu.


V doktorském studiu je nezbytné, aby mezi členy OR byl minimálně jeden zástupce přistupující instituce. Součástí návrhu bude i aktuální přehled členů OR a CV členů OR, případně školitelů z přistupující instituce, kteří přibyli od posledního schvalování SP.


V rámci institucionální akreditace lze požádat o rozšíření oprávnění uskutečňovat SP o další fakultu, zahraniční VŠ, nebo v doktorském studiu o ústav AV ČR. V ostatních případech (české vysoké školy, vyšší odborné školy a další právnické osoby) se jedná o žádost o akreditaci samostatného SP podle § 81 zákona o VŠ, která se podává na NAU. V případě SP akreditovaného NAU se u žádosti o rozšíření akreditace postupuje podle pokynů NAU.


V pregraduálním studiu je v SIS nově možné, aby vedle sebe existovaly plány realizované společně nebo samostatně jednou nebo více fakultami UK a plán, na němž se podílí fakulta ve spolupráci s jinou institucí. V současné době je možné postupovat takto pouze v případě rozšíření o zahraniční VŠ.


a) Rozšíření o společné uskutečňování se zahraniční vysokou školu


Rozšíření pregraduálního SP o spolupráci se zahraniční VŠ předpokládá, že dosavadní studijní plán (plány) budou nadále realizovány fakultou (fakultami) a bude vytvořen nový studijní plán, na němž bude participovat spolu s fakultou přidávaná zahraniční VŠ. Jedná se tedy o současné rozšíření SP o instituci (zahraniční VŠ) a o nový studijní plán. Kromě dohody o spolupráci návrh na rozšíření, proto obsahuje i veškeré údaje týkající se nového plánu.


V AM SIS se označí instituce v základních údajích o SP:


a v hlavičce všech plánů (včetně původních) se uvedou instituce, které se na plánu podílí:
b) Rozšíření o další fakultu UK


Studijní program může být akreditován pro uskutečňování samostatně jednou nebo více fakultami nebo společně více fakultami (Statut čl. 22). V případě společného uskutečňování více fakultami jsou všechny spolupracující fakulty z hlediska akreditace rovnocenné a všechny fakulty mohou dle vzájemné dohody o spolupráci přijímat studenty. Rozšíření SP o společné uskutečňování s další fakultou se týká této „akreditované“ spolupráce více fakult.


Fakulta, o níž se akreditace SP rozšiřuje, se podílí na uskutečňování SP jako celku (tzn. všech studijních plánů) a má právo SP také nabízet uchazečům.


Specifickou formou v pregraduálním studiu je interní spolupráce, při které se sice na výuce SP podílí další fakulta (B), ale SP je akreditován pouze pro jednu fakultu (A). Fakulta B tak pouze zajišťuje část studijního plánu pro fakultu A na základně „dohody“, která je plně v kompetenci obou fakult. Fakulta A, pro niž je SP akreditován, vypisuje přijímací řízení, přijímá studenty a je plně za SP zodpovědná.

Příklad: specializační část specializace Demografie s ekonomií zajišťuje FSV, specializace Demografie s historií FF, ale SP Demografie je akreditován pouze pro PřF.


Pokud se SP rozšiřuje o předměty, které zajišťuje jiná fakulta v rámci interní spolupráce, může se jednat o rozšíření o nový studijní plán (obvykle specializaci), nebo závažnou změnu ve studijním plánu.6. Rozšíření o dislokované pracoviště


Dislokovaným pracovištěm je myšleno pracoviště mimo sídlo (město) příslušné fakulty, na němž probíhá kompletní výuka daného SP, přičemž se nejedná se o školské zařízení (jiná VŠ nebo VOŠ). Např. SP Fyzioterapie v lázních v Karlových Varech, nebo SP Pharmacy na Krétě. Personálně SP zajišťuje kompletně příslušná fakulta UK.


Pro výuku na dislokovaném pracovišti se v pregraduálním studiu vytváří samostatný studijní plán nebo plány (např. pro více forem studia). Jedná se tedy o rozšíření o dislokované pracoviště, tak o nový studijní plán se všemi údaji s tím související. Součástí návrhu na rozšíření je i smlouva s příslušným pracovištěm.II. Aktualizace personálního zabezpečení SP


Personální zabezpečení SP se posuzuje především v případě rozšíření o nový studijní plán, nebo pokud v něm v souvislosti s rozšířením dochází k závažným změnám.


Při rozšíření o nový studijní plán RVH posuzuje personální zabezpečení všech předmětů (zcela nových i již akreditovaných) nového studijního plánu, specializační části plánu nové specializace nebo oborové části plánu sdruženého studia.


Pokud nový studijní plán studia obsahuje i předměty původních plánů, je zapotřebí zvážit jejich aktualizaci, pokud u nich dochází k závažné změně (včetně změny garanta předmětu) a spolu s nimi aktualizovat i jejich personální zabezpečení).


Nové specializace a plány pro sdružené studium


Specializační nebo oborová část plánu – k posouzení se předkládají aktuální CV všech vyučujících s výjimkou vyučujících neprofilujících PVP, tj. aktuální CV:


 • nových vyučujících,


 • vyučujících nových předmětů,


 • garantů předmětů (případně klíčových vyučujících) především profilujících předmětů doplněných z původních studijních plánů.Společná nebo obecná část plánu – k posouzení se předkládají aktuální CV:


 • nových vyučujících,


 • garantů profilujících předmětů, u nichž dochází k personální obměně.Nové plány pro další formu studia a jazyk výuky


Předkládají se aktuální CV:


 • zcela nových vyučujících, především garantů profilujících předmětů,


 • původních vyučujících, kteří nově garantují profilující předmět.


Pokud dochází v souvislosti s rozšířením k závažným změnám u profilujících předmětů původních studijních plánů, je zapotřebí aktualizovat nebo doplnit CV i jejich vyučujících, především garantů předmětů. Aktualizace a doplnění CV záleží na závažnosti a rozsahu změn v personálním zabezpečení a to především garantů (profilujících) předmětů.


Kompletní aktualizace personálního zabezpečení celého SP je na uvážení zpracovatelů. Např. není nezbytné aktualizovat vyučující neprofilujících povinně volitelných předmětů, které jsou součástí širších skupin PVP a které nemají žádný vztah k profilujícím předmětům, nebo profilaci studenta.


Personální zabezpečení doktorského studia


V souvislosti s rozšířením o ústav AV ČR, nebo další fakultu UK, případně o zahraniční VŠ se předkládají aktuální CV:


 • nových členů OR, kteří přibyli v souvislosti s rozšířením,


 • nových členů OR, kteří přibyli od posledního schváleného návrhu SP,


 • případně nově působících školitelů z přistupující instituce.


Minimálně jeden člen OR musí být z přistupující instituce. Součástí návrhu bude i aktuální přehled členů OR.V AM SIS je nezbytné v nové generaci:


 • přiřadit k SP aktuální CV nových vyučujících (všech předmětů nového plánu) / členů OR / školitelů,


 • aktualizovat CV dosavadních vyučujících (viz výše),


 • odebrat CV vyučujících, kteří se na výuce již nepodílí a u žádného předmětu v AM nejsou uvedeni.III. Rozšíření studijního programu, který není plně zadán v AM SIS


Studijní programy, které byly předložené k akreditaci částečně nebo zcela na wordovských formulářích, doporučujeme doplnit do AM SIS u příležitosti rozšíření SP, případně při předložení většího počtu závažných změn k projednání RVH. Rozhodnutí, při které „akreditační události“ (tj. kdy) bude SP do AM SIS doplněn, je v kompetenci fakulty.


Možná řešení doplnění údajů do AM SIS v průběhu akreditace SP


a) Předměty a plány SP odpovídají původnímu akreditovanému návrhu SP


Následující postup je určen pro SP, u nichž nedochází k závažným změnám u většího počtu předmětů, a struktura studijních plánů se nemění.


Nové předměty a aktualizované předměty, u nichž dochází k závažné změně v souvislosti s předkládaným rozšířením a změnou, se natahují ve variantě určené budoucím studentům (pro budoucí roky).


Profilující předměty, které se vůbec nemění, nebo u nich nedochází k závažné změně, případně neprofilující předměty, se natahují v aktuální variantě, případně ve variantě odpovídající popisu předmětů ve wordovských formulářích.


Pokud byly v původním akreditačním návrhu CV vyučujících vyplněny ve wordovských formulářích, pak se natahují do AM SIS CV ze zdrojových životopisů (osobních údajů vyučujících):


 • aktuální CV nových vyučujících, vyučujících nových předmětů a předmětů nového plánu, případně vyučujících profilujících předmětů, u nichž došlo k personální obměně,


 • poslední verze CV ze zdrojových životopisů (tzn. nemusí být aktuální) vyučujících neprofilujících, nebo neaktualizovaných předmětů, ve kterých lze hromadně u SP aktualizovat kvalifikace a pracovní úvazek k fakultě / UK,


 • aktuální CV nových členů OR a školitelů a poslední verze CV původních členů OR a školitelů.


CV vyučujících původně zadaných v AM SIS, lze hromadně aktualizovat po aktualizaci zdrojového životopisu (v osobních údajích). Aktualizace je nezbytná v případě, že došlo k personální obměně předmětů.


Děkan fakulty v průvodním dopise garantuje, že neaktualizované údaje jsou shodné s návrhem SP ve wordu a změny, ke kterým dochází, jsou popsány v AM SIS nebo je na ně obecně upozorněno (např. „obecně aktualizované neprofilující PVP“).


Pokud by v průběhu kontroly na OKVA byly zjištěny významné rozdíly oproti schválenému SP v personálním zabezpečení a/nebo studijních plánech, které nebyly součástí předkládaných změn / rozšíření (tzn. SP je realizován výrazně v jiné podobě, než byl schválen), bude tento rozpor posuzován Radou pro vnitřní hodnocení.


Podrobný doporučený postup v SIS.


b) SP s větším počtem závažných změn


Pokud dochází ve studijním plánu k většímu počtu změn a výraznější aktualizaci předmětů, doporučujeme předložit SP jako návrh na prodloužení akreditace SP s tím, že RVH posoudí kompletně celý návrh SP.


Předměty jsou do SIS natahovány ve variantě platné pro budoucí studenty (pro budoucí roky) a doplněny nebo aktualizovány jsou CV všech vyučujících.IV. Obsah návrhu na rozšíření studijního programu


Návrh na rozšíření (žádost o rozšíření) v souladu s OR 14/19 obsahuje:


  a. 

Průvodní dopis děkana fakulty nebo děkanů fakult (případně s ředitelem vysokoškolského ústavu), spolu se základními informacemi o předkládaném návrhu, včetně údajů o stávajícím garantovi nebo v případě změny garanta SP návrh na odvolání stávajícího garanta a jmenování nového garanta SP.


Poznámky:

 • Dojde-li v průběhu projednávání na RUK / RVH ke změně návrhu garanta SP a případně také člena OR, je nutné nové návrhy před jejich podáním na RUK projednat ve vědecké radě fakulty / fakult.


 • Případný návrh na jmenování nových členů OR se podává samostatně na oddělení doktorského studia OSZS.


  b. 

Náležitosti návrhu na rozšíření studijního programu vygenerované z AM SIS v rozsahu nových údajů, nebo údajů, u nichž dochází ke změně:


 1. základní údaje o SP jsou vždy součástí vygenerovaného souboru;

 2. charakteristika SP a profil absolventa v plném znění s doplněnými a upravenými údaji;

 3. studijní plán nebo plány, o něž se návrh SP rozšiřuje, nebo u nichž dochází k závažné změně;

 4. charakteristiky nových předmětů a (aktualizované) charakteristiky předmětů nového plánu, případně aktualizované charakteristiky předmětů, u nichž dochází ke změně;

 5. CV nových vyučujících a (aktualizované) CV stávajících vyučujících, kteří se podílí na nově předkládaném studijním plánu, případně aktualizovaná CV dalších vyučujících, pokud to rozsah personálních změn vyžaduje.


Poznámky:


 • Změny se popisují v akreditačním modulu (AM) - karta editace - položka stručný popis změn.


 • RVH se předkládá i kompletní návrh SP (včetně neaktualizovaných částí), který OKVA vygeneruje z AM SIS.


  c. 

Povolení regulačního orgánu pro studijní programy, jejichž absolvováním se bezprostředně naplňují odborné předpoklady pro výkon regulovaného povolání, pokud to vyžaduje charakter rozšíření a regulační orgán.


  d. 

Dohodu o vzájemné spolupráci v případě rozšíření doktorského SP o spolupráci s ústavem AV ČR.


Poznámky:

 • Návrh dohody je třeba před jejím podpisem zkonzultovat s oddělením doktorského studia OSZS, zejména co se týče samotné realizace SP (za předání návrhu smlouvy ke kontrole zodpovídá fakulta).


  e. 

Dohodu o meziuniverzitním studiu v případě rozšíření o spolupráci se zahraniční vysokou školou.


  f. 

Kopie rámcových smluv nebo příklady smluv o zajištění odborné praxe s pracovišti, kde má praxe probíhat, je-li odborná praxe nově součástí plánu, o nějž se SP rozšiřuje.Správce stránky: Eva Jogheeová


Poslední změna: 2. říjen 2023 08:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám