Naše vize a mise

Vize

Ve spolupráci s vrcholnými orgány Univerzity Karlovy nastavovat, rozvíjet a vynucovat procesy ve vzdělávací činnosti tak, aby výsledné vzdělávání mělo špičkovou, mezinárodně srovnatelnou, úroveň.


Mise

Za svůj hlavní úkol považujeme provoz agendy zajišťování a rozvoje kvality vzdělávací činnosti, pod který spadá celá řada dílčích procesů zahrnujících zejména přípravu, akreditace a hodnocení studijních programů. Tento úkol je ještě posílen skutečností, že naší univerzitě byla Národním akreditačním úřadem v roce 2018 udělena institucionální akreditace, takže se podílíme na zodpovědnosti spjaté s fungováním vnitřního zajištění kvality, která je s touto skutečností spjata. Chceme při tom svým dílem přispívat k tomu, aby na naší univerzitě nadále vznikaly a byly uskutečňovány kvalitní studijní programy a případně další vzdělávací aktivity, které budou atraktivní jak pro studující, tak pro vyučující a z nichž budou odcházet úspěšní a spokojení absolventi a absolventky. Svou roli při tom spatřujeme především v zajišťování metodické, administrativní, organizační, koncepční a analytické podpory, a to na různých úrovních univerzity.


Naplňování vize a mise

Cesty, kterými přispíváme k tomu, že všechny procesy spjaté se zajišťováním a rozvojem kvality vzdělávací činnosti jsou na univerzitě nastaveny a uskutečňovány tak, že jsou pro všechny své aktéry – zejména pak vyučující a studující – smysluplné a přínosné. V tomto ohledu je pro nás podstatné, aby jak různé dílčí procesy, tak systém zajišťování a rozvoje kvality jako takový byl akademické obci srozumitelným způsobem komunikován a aby jej všichni vnímali jako něco, na čem se mohou podílet, co smysluplně funguje a co jim může být prospěšné.


a) Metodická podpora

V první řadě poskytujeme fakultám metodickou podporu, která je potřebná při přípravě a realizaci vzdělávací činnosti, zejména pak studijních programů, a to včetně těch uskutečňovaných společně se zahraničními partnery; stejně tak pomáháme s přípravou smluv o dvojím vedení doktorských prací (cotutelle). Chceme při tom v rámci univerzity poskytovat takové podpůrné zázemí, které zejména fakultám a garantům studijních programů co nejvíce usnadní běžnou agendu, jež je s přípravou a provozem studijních programů či dalších vzdělávacích aktivit spojena.

b) Administrativní a organizační podpora

V návaznosti na metodickou podporu dále poskytujeme podporu administrativní ve všech návazných správních a dalších krocích, které jsou na úrovni rektorátu se zajišťováním kvality vzdělávací činnosti spjaté. Nejde při tom jen o podporu poskytovanou v rámci univerzity samé, ale také o další kroky, které vyžadují spolupráci s vnějšími partnery, zejména pak s našimi partnerskými univerzitami či dalším institucemi, s nimiž univerzita provoz své vzdělávací činnosti řeší (především se jedná o Národní akreditační úřad a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Odbor v tomto ohledu také ve spolupráci s příslušnou tajemnicí poskytuje veškerou organizační a další podporu, která je spjatá s běžným provozem Rady pro vnitřní hodnocení UK.

c) Koncepční a analytická podpora

Dále se podílíme také na koncepční podpoře související s nastavováním celé agendy. Usilujeme při tom o to, aby všechny dílčí procesy a prvky zapadaly do dlouhodobě budovaného rámce vnitřního zajišťování a rozvíjení kvality, který v konkrétním institucionálním kontextu a strategickém směřování naší univerzity reflektuje jak národní legislativu, tak evropské standardy, které jsou klíčové pro kredibilitu naší univerzity ve vztahu k zahraničím partnerům a dalším institucím. Vedle toho se snažíme rozvíjet také podporu analytickou. Fakultám stejně jako různým orgánům univerzity chceme poskytovat analytický servis, který by pro ně byl oporou jak při běžném fungování, tak při dalším formování strategie a řízení agendy vzdělávací činnosti.


Koncepce kvality na UK


Správce stránky: Jakub Homolka


Poslední změna: 16. říjen 2023 11:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám