• Zajišťování kvality

Zajišťování kvality

Ze Zákona o vysokých školách vyplývá, že veřejná vysoká škola je v rámci samosprávné působnosti povinna provádět vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy. Podrobnosti tohoto vnitřního hodnocení jsou stanoveny v Pravidlech systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality, kdy tento systém zahrnuje tyto hlavní složky:


Vnitřní hodnocení vzdělávací činnosti

Systém vnitřního hodnocení stanovuje minimální požadavky na kvalitu vzdělávací činnosti, jak jsou vymezeny zejména v Zákoně o VŠ, Akreditačním řádu univerzity, Řádu přijímacího řízení pro uchazeče, Studijním a zkušebním řádu univerzity či v Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem.


Jedná se například o postupy a pravidla pro předkládání a projednávání návrhů žádostí o akreditaci, obsazování pracovních míst akademických a vědeckých pracovníků, pravidla pro karierní řízení (postupy habilitačního a jmenovacího řízení), systém pravidelného hodnocení zaměstnanců, hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy, vyhodnocování podmínek, průběhu a výsledků přijímacího řízení a studia, hodnocení studijních programů a podobně.


Vnitřní hodnocení kvality tvůrčí činnosti

Univerzita odpovídá zejména za rozvoj vědních oblastí a oborů, kde kromě hodnocení tvůrčí činnosti zajišťuje i systém pro financování výzkumu na univerzitě. Mezi univerzitní programy na podporu vědy patří například Cooperatio, UNCE, PRIMUS, či Grantová agentura Univerzity Karlovy, pro které je zastřešujícím orgánem Komise pro podporu vědy.


Tvůrčí činnost je pak zpravidla hodnocena v pětiletých cyklech, kdy jsou výstupy za dané období hodnoceny Radou pro hodnocení tvůrčí činnosti. K hodnocení se využívá systém IS věda, bibliometrické analýzy, hodnocení výstupů peer review, sebehodnotící zprávy připravované fakultami, nebo může dojít i k návštěvě posuzovatelů na pracovišti. Druhý cyklus mezinárodního, nezávislého a komplexního hodnocení tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově proběhne v letech 2024-2025 a jeho obsahem bude období let 2019-2023.


Vnitřní hodnocení kvality souvisejících činností

Nedílnou součástí zajišťování kvality činností na univerzitě je i oblast podpůrných činností, mezi něž patří například správa a řízení univerzity, využívání zdrojů, infrastruktura, informační systémy, informační a poradenské služby, služby v oblasti přenosu poznatků a technologií, služby knihoven, nakladatelská a ediční činnost, služby kolejí a menz či zázemí pro sportovní činnost.


Hodnocení těchto činností probíhá na univerzitě průběžně pomocí různých dílčích nástrojů (např. zpětná vazba od studentů při hodnocení informačních a poradenských služeb či od uživatelů ubytovacích a stravovacích služeb), vybrané další součásti rovněž předkládají rektorovi zprávu o své činnosti, která obsahuje stručné zhodnocení dosavadní činnosti a vizi jejího dalšího rozvoje, popis podílu na pedagogické a vědecké činnosti, plán nejvýznamnějších aktivit pro nadcházející rok, aktuální personální situaci a navrhované koncepční změny.


Výsledky hodnocení

Důležitým výstupem ze systému vnitřního hodnocení kvality je zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností Univerzity Karlovy a její každoroční aktualizace ve formě dodatku. Zpráva o vnitřním hodnocení je zpracovávána na základě hodnocení, která byla na univerzitě provedena v průběhu uplynulých pěti let, nebo v období, které uplynulo od zpracování předchozí zprávy. Tato zpráva obsahuje zejména popis toho, jaká proběhla hodnocení, jejich hlavní výsledky, přijatá preventivní, popřípadě nápravná opatření, vyhodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a rizik, resp. doporučení pro další rozvoj univerzity a systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality.


Správce stránky: Jakub Homolka


Poslední změna: 2. říjen 2023 08:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám