Garant


Garant studijního programu (SP) musí působit na UK jako akademický pracovník, tzn., musí vykonávat pedagogickou činnost s úvazkem 40 h týdně (tj. 1) k UK a alespoň 20 h týdně (tj. 0,5) k fakultě, která SP uskutečňuje (čl. 6 odst. 4). Současně by měl být veden v pracovním poměru na pozici akademického pracovníka.


Pozn:

 • v případě, že SP je uskutečňován více fakultami, požadavek úvazku v rozsahu alespoň 20 hod. se vztahuje k jedné z nich;

 • v případě, že se na uskutečňování SP podílí také vysokoškolský ústav UK, je požadavek úvazku v rozsahu alespoň 20 hod vztažen i na něj;

 • tvoří-li část pracovního poměru úvazek na pozici vědeckého pracovníka, je tato činnost považována za součást jeho akademického působení v případě, že prokazatelně souvisí s SP, přičemž úvazek na pozici akademického pracovníka musí být alespoň 20 h týdně (tj. min. 0,5);

 • úvazek garanta SP nemůže být pouze na pozici vědeckého pracovníka;

 • případné další pracovní nebo služební poměry garanta SP na pozici akademického pracovníka na UK nebo jiných VŠ (včetně zahraničních) nesmí přesáhnout 20 h týdně (čl. 6 odst. 5); tj součet úvazků na pozici akademického pracovníka (popřípadě i vědeckého pracovníka) na UK a jiných VŠ nemůže být vyšší než 1,5;

 • případná možnost dalšího úvazku na jiné instituci mimo VŠ (a fakultní nemocnici) bude předmětem posouzení Radou pro vnitřní hodnocení.


Poznámka k vědecko-pedagogickým titulům: Vědecko-pedagogické tituly získané v zahraničí nejsou v ČR uznávány (s výjimkou Polska a do 28.3.2015 i Slovenska) a nelze je nostrifikovat – lze případně využít zřízení pracovního místa akademického pracovníka, který je zařazen jako mimořádný profesor (https://cuni.cz/UK-9338.html).


Garant bakalářského SP (čl. 10 odst. 1-3)

 • musí mít alespoň vědeckou hodnost „kandidáta věd“ nebo absolvovaný doktorský SP (čl. 10 odst. 1);

 • musí mít odbornou kvalifikaci vztahující se k danému bakalářskému SP, nebo SP blízkého nebo příbuzného obsahového zaměření;

 • v posledních 5 letech vykonával tvůrčí činnost, jež odpovídá oblasti nebo oblastem vzdělávání (OV), do níž nebo do nichž SP náleží,

 • anebo v případě profesně zaměřeného bakalářského SP působil ve věcně odpovídající odborné praxi.


Garant magisterského SP (čl. 10 odst. 4)

 • musí mít akademickou hodnost docent nebo profesor získanou na vysokých školách v ČR (případně v Polsku) nebo v SR před 28. 3. 2015;

 • akademická hodnot musí být v oboru, který odpovídá OV, do níž nebo do nichž SP náleží;

 • v posledních 5 letech vykonával v daném oboru tvůrčí činnost.


Garant doktorského SP (čl. 14 odst. 2)

 • musí mít akademickou hodnost docent nebo profesor získanou na vysokých školách v ČR (případně v Polsku) nebo v SR před 28. 3. 2015;

 • akademická hodnot musí být v oboru, který odpovídá danému SP nebo SP blízkého či příbuzného obsahového zaměření;

 • v posledních 5 letech vykonával v daném oboru tvůrčí činnost,

 • a působil jako školitel.

Pozn: garant doktorského SP se okamžikem svého jmenování rektorem stává předsedou příslušné OR; případně je současně jmenován členem OR, pokud jím do té doby nebyl (§ 47 odst. 6 ZoVŠ).


Garantování více SP

Akademický pracovník může působit ve funkci garanta SP (čl. 6 odst. 2)

 • nejvýše jednoho bakalářského SP a současně nejvýše jednoho magisterského SP

 • nejvýše jednoho magisterského SP a současně nejvýše jednoho doktorského SP, přičemž oba současně garantované SP musí být téhož, blízkého nebo příbuzného obsahového zaměření;

 • To znamená: garant SP může garantovat maximálně dva vzájemně související SP v různých typech studia: bc+mgr nebo mgr+phd – NELZE: bc+mgr+phd, nebo bc+ phd

 • obsahově totožných SP v různých jazycích výuky (obvykle ČJ a AJ), v případě, že má dostatečné znalosti příslušného cizího jazyka (čl. 17 odst. 6).

V případě návrhu akademického pracovníka na funkci garanta nově akreditovaného SP se jeho dosavadní působení ve funkci garanta stávajících SP, případně oborového garanta stávajících SO nezohledňuje (usnesení Rady pro vnitřní hodnocení z 14. 2. 2018).


Správce stránky: Eva Beranová


Poslední změna: 2. říjen 2023 08:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám