Příprava předmětů

POKYNY pro přípravu charakteristiky předmětů v SIS


Pokyny se týkají zadávání, vyplňování údajů a editace předmětů v modulu Akreditace RVH a NAU ve Studijním informačním systému a v programu Tajemník příp. modulu Předměty v SIS.Pozn. pro zpracovatele:


 • Údaje pro charakteristiku předmětů pro akreditace se připravují primárně v programu Tajemník ev. v modulu Předměty on-line (návod na vyplňování údajů o předmětu v programu Tajemník).


 • Pro účely akreditace není třeba uvádět charakteristiky předmětů u doporučených volitelných předmětů.


 • Pro účely akreditace je nezbytné v programu Tajemník (v modulu Předměty on-line) vyplnit údaje zde uvedené (viz bod A, B níže). Ostatní údaje se do výsledného pdf nepromítají.


Obsah:


A.

Natažení předmětu do akreditačního modulu:

1. Karta předměty akreditace – filtr předmětů

2. Přidat předmět

3. Přehled údajů na kartě předměty

4. Detail předmětu

5. Zobrazované údaje vyplněné v programu Tajemník / modulu Předměty

B.

Vyplňování údajů o předmětu v programu Tajemník / modulu Předměty

C.

Požadavky na garanta předmětu

D.

Nároky na studijní opory

E.

Tisk předmětu - generování do pdf
A. Natažení předmětu do akreditačního modulu1. Karta předměty akreditaceFiltr (1) – umožňuje vybrat zadané předměty vztahující se pouze k určitému studijnímu plánu


*****


2. Přidat předmětPředměty do akreditace příslušného SP lze natáhnout prostřednictvím položky „odkud“ následujícími způsoby:


a)

„přidat předmět“ = natahování jednotlivých předmětů z programu Tajemník


b)

„Import z plánů Tajemník“ = všechny předměty přiřazené konkrétnímu studijního plánu dané fakulty v programu Tajemník


Pozn: Při výběru plánů se objevuje možnost označit záměnné předměty, tj. předměty, kterými lze některé (ev. všechny) předměty vybraného plánu nahradit.c)

„Import z plánů akreditací“ = Předměty přirazené konkrétnímu studijního plánu studijního programu v akreditačním modulu


d)

Varianta předmětu je primárně nastavena na kartě editace, pro jednotlivé předměty z programu Tajemník (možnost a. + b. ) ji lze zde změnit


e)

Předmět lze vybrat zadáním kódu do textového pole, nebo jeho vyhledáním


*****3. Přehled údajů na kartě předmětya)

Poličko pro označení (zaškrtnutí předmětu) pro následující akce:b)

Editace detailu předmětu (viz bod 4)


c)

Pdf pro podávání návrhů SP v rámci institucionální akreditace (pro schválení RVH)


d)

Pdf pro žádost o akreditaci na NAU


e)

Kód předmětu umožňuje „proklik“ na předměty v SIS


Poznámka: V úvodním přehledu předmětů přibyl sloupec s ikonami:

v další generaci SP označuje nově doplněný předmět

v další generaci SP označuje upravený předmět


***Garant = garant předmětu – odpovídá položce „hlavní garant“ v tajemníkovi


Garant 2 a 3 (termín z položky tajemník) pro účely akreditace se označují tzv. klíčoví vyučující, kteří jsou významní z hlediska zajištění předmětu a jeho kontinuity a podílí se na výuce


f)

Zelené zaškrtnutí ve sloupci CV znamená, že vyučující má v akreditaci přiřazen životopis, ale neznamená to, že je kompletně vyplněn.


g)

Zelené zaškrtnutí v neoznačeném sloupci označuje vyučující, kteří mají vyplněn zdrojový životopis v osobních údajích („zdrojový životopis v modulu „omně“)-


h)

Ikona pro „požádání o souhlas“ použití životopisu vyučujícím z jiné fakulty založeného a vyplněného na jeho domovské fakultě (v případě potřeby konzultace se obraťte na Ing. Mikeše – Petr.Mikes@ruk.cuni.cz).


i)

Ikona pro možné založení chybějícího životopisu


***Profilující předměty – označení profilujících předmětů - zadává se na kartě plán – doladění plánu


Zařazení – PP, PVP, VP, předměty pro ZP (závěrečná práce) – zadává se u bloku předmětů (do něhož se následně předměty přesunou ), příp. také v doladění plánu (web studijní plány - část E)


Složky – položky vztahující se k učitelskému studiu a označující zařazení předmětu do tzv. složek určených standardy MŠMT; sloupec se zobrazí na základě označení položky na kartě editace:a zadává se v tajemníkovi:Doporučený ročník / semestr lze zadat jak v tajemníkovi (a případně editovat na kartě „doladění plánu“) tak v přímo na kartě Plány – doladění plánu.


Použití – počet studijních plánů, ve kterých byl předmět použit.


*****


4. Detail předmětu


Obsahuje údaje, které lze v akreditačním modulu editovat nebo zadat, a údaje, které se generují z programu Tajemník, ve kterém musí být primárně předmět vytvořen.a)

Varianta předmětu – je pro všechny předměty jednotně nastavena na kartě editace (část akreditace); v detailu předmětu ji lze pro natažení jednotlivých předmětů z programu Tajemník změnit, tzn. přidat do akreditačního modulu předmět určený pro jiný ročník studia, než je původně nastaveno.


b)

Zařazení = v detailu předmětu označení pro povinné (PP), povinně volitelné (PVP) a volitelné (VP) předměty. Zařazení předmětu PP, PVP, VP je stejně jako doporučený ročník a semestr vlastností studijního plánu. V sestavení, příp. doladění plánu (karta plány) se předměty řadí do bloků označených jako PP, PVP a VP. V detailu předmětu slouží položka výhradně pro případy, kdy předměty netvoří studijní plány (např. typicky doktorské studium).


c)

Doporučený ročník / semestr - situace je obdobná jako u položky „zařazení“ v bodě b). Rozdíl spočívá v tom, že zadaný údaj se dále promítá do sestavení a doladění plánu, kde je možné je editovat. Pokud je doporučený ročník/ semestr vyplněn v programu Tajemník, zobrazí se v detailu předmětu a následně v sestavení a doladění plánu. Termín „oba“ u doporučeného semestru se zadává v případě dvousemestrálního předmětu. „Pomlčky“ se zadávají v případě, že semestr doporučen není.


Důležitá pozn. k bodu b a c:


1.

Zařazení předmětů a označení nebo editace doporučeného ročníku a semestru v sestavení a doladění plánu se zpětně do detailu předmětu nepromítají a není nutno je v detailu předmětu upravovat a „sjednocovat se studijním plánem“.


Pro další práci se studijním plánem (např. generování pdf plány a předměty) se údaje zařazení, doporučený ročník a semestr generují z karty plány.


2.

„Zařazení“ a doporučený ročník a semestr lze také jednotlivě či hromadně (u označených předmětů) zadat či editovat přímo v detailu předmětu – viz následující obrázek:***


Další položky, které je nutno vyplnit v detailu předmětu

Důležité:

Je nezbytné pozorně přečíst nápovědu v žluté liště s úvodním otazníkem !

Uvádí se počet hodin prezenční výuky za semestr pouze v případě, že je shodná charakteristika předmětu pro kombinovanou/distanční a prezenční výuku.


Pro samostatné předměty pro jednotlivé formy studia se rozsah přímé výuky vyplňuje v programu Tajemník (položka 4).


Uvádí se podpora pro tu část předmětu, která je realizována distančně.


Pozn: Vzory studijních textů a multimediálních pomůcek se vyplňují se v tajemníkovi v položce č. 11 (studijní opory).


Podstatná položka pro předměty praxe v cizojazyčných SP.


Položku není nutno vyplnit. V této položce je možné uvést jakékoli další údaje o předmětu, např. další klíčové vyučující, které z nějakého důvodu nelze uvést v Tajemníkovi (modulu Předměty) jako garanta 2 a 3.*****


5. Zobrazované údaje vyplněné v programu Tajemník / modul Předměty

C. Požadavky na garanta předmětu


Každý předmět má svého garanta, přičemž:


 • pro garanta ZT PPZ platí:


  • garantem ZT PPZ v bakalářském SP může být profesor nebo docent anebo vyučující s titulem Ph.D. nebo CSc., kteří se přiměřeně podílejí na přednáškách.


  • garantem ZT PPZ v magisterském SP může být profesor nebo docent v oboru odpovídající příslušné OV, kteří se významně podílejí na přednáškách.


 • pro garanta PPZ platí:


  • garantem PPZ v magisterském SP může být profesor nebo docent anebo vyučující s titulem Ph.D. nebo CSc., kteří se podílejí na jejich výuce v rozsahu minimálně 20%.


  • na garanta PPZ v bakalářském studiu nejsou kladeny žádné požadavky.


Ve výjimečných a odůvodněných případech lze akceptovat jako garanta předmětu renomovaného odborníka, přestože nesplňuje požadovanou kvalifikaci. Tuto skutečnost pak uveďte v textové části v položce 21 spolu s kvalifikací příslušného vyučujícího pro garantování daného předmětu.


Poznámky:


 1. Garanti předmětu a klíčoví vyučující, kteří jsou uvedeni u předmětu, musí mít životopis, ve kterém budou uvedeny předměty, které garantují / vyučují.


 2. Předměty natažené v akreditačním modulu lze do CV vyučujících, kteří se na nich podílejí, natáhnout na kartě učitelé najednou pomocí hromadné akce: 3. Funkce „Hromadné založení CV“ je určena především pro vyučující, kteří nemají založen „zdrojový životopis pro akreditace“ (životopis v osobních údajích) – většinou se jedná o členy OR, kteří nemají žádný vztah k UK.

D. Nároky na studijní opory

(text připravil prof. Mareš)


Studijní opora je speciální pomůcka pro distanční část studia (část studia bez účasti vyučujícího) či distanční studium jako celek. Jejím posláním je řídit studentovo učení v případech, kdy není fyzicky přítomen ve výuce a nemá přímý osobní kontakt s učitelem. Umožňuje studentovi, aby se učil individuálně dle svých časových možností a vlastním tempem. Studijní opora nenahrazuje tradiční učebnice a další předepsané studijní materiály, ale vede studenta, aby se v nich orientoval, aby jeho učení bylo systematické; měl možnost si své znalosti ověřit a dostal zpětnou vazbu. Studijní opora může mít podobu tištěného textu, naskenovaného článku z časopisu, nebo kapitoly z publikace, počítačového studijního programu, kombinace výkladového textu s obrázky, schématy audiozáznamy a videozáznamy v SIS nebo v moodlu či v jiném prostředí. Student může s textem studijní opory aktivně pracovat: doplňovat ho, vpisovat/vkládat poznámky, psát svá řešení úloh apod.


Studijní opora je členěna na kapitoly a má specifickou strukturu. Tento studentův průvodce studiem se obvykle člení takto:


 1. Cíl kapitoly

 2. Klíčová slova k danému tématu

 3. Orientační čas na prostudování

 4. Strukturovaná výkladová část

 5. Úkoly k řešení

 6. Shrnutí kapitoly

 7. Kontrolní otázky či kontrolní text

 8. Klíč k řešení

 9. Pojmy či pojmová mapa k zapamatování

 10. Korespondenční úkol pro studenta k danému tématu, který musí student vypracovat a odeslat vyučujícímu e-mailem

 11. Literatura k danému tématu

 12. Příp. přílohy k danému tématu


Není nezbytné, aby předkládané studijní opory měly uvedenou strukturu, ale musí splňovat deklarované nároky.E. Tisk předmětu - generování do pdf


Možnosti generování předmětů do pdf jsou popsány v části Tisky na záložce Akreditační modul SIS.


Anglické předměty, ať už jsou součástí plánů SP s jazykem výuky čeština, nebo jsou nabízeny v českojazyčném SP, musí být popsány v anglickém jazyce.


V programu Tajemník musí být v AJ:

 • název předmětu

 • jazyk výuky

 • anotace

 • sylabus

 • literatura

V případě jiného cizího jazyka než AJ, pak musí být název SP, jazyk výuky a texty vyplněny v příslušném cizím jazyce a v příslušné položce (jazyk).


Správce stránky: Kristýna Ševčíková


Poslední změna: 2. říjen 2023 08:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám