Regulovaná povolání

Doplňující informace, metodické pokyny a doporučení pro přípravu studijních programů zaměřených na přípravu k regulovanému povolání


Jde o studijní programy (SP), jejichž absolvováním se bezprostředně naplňují odborné předpoklady pro výkon regulovaného povolání. Na UK se jedná především o lékařské a nelékařské zdravotnické SP, učitelské SP, SP vedoucí k povolání sociální pracovník apod.


Přehled regulovaných povolání včetně příslušných uznávacích orgánů nalezenete zde.


Podmínkou pro uskutečňování studijního programu na základě oprávnění vyplývajícího z institucionální akreditace pro příslušnou oblast vzdělávání je povolení příslušného uznávacího orgánu. (§ 78, odst. 7 ZoVŠ).


Podmínkou pro udělení akreditace studijního programu je stanovisko příslušného uznávacího orgánu, že absolventi daného studijního programu budou připraveni odpovídajícím způsobem k výkonu tohoto povolání. (§ 78, odst. 6 ZoVŠ)


Pokud SP má v profilu absolventa uvedeno, že je bezprostředně (tj. bez dalších odborných zkoušek, vzdělávání, praxe apod.) připraven k výkonu regulovaného povolání, je třeba, aby součástí žádosti o udělení oprávnění uskutečňovat SP v rámci institucionální akreditace (RVH), resp. žádosti o akreditaci (NAU) , bylo povolení, resp. souhlasné stanovisko , příslušného uznávacího orgánu.


O vyjádření žádá fakulta uznávací orgán v dostatečném předstihu (cca 3 měsíce).


Vzhledem k tomu, že UK obdržela dne 4. 5. 2018 rozhodnutí NAÚ o udělení institucionální akreditace pro všechny oblasti vzdělávání, ve kterých jsou na fakultách UK uskutečňovány pregraduální studijní programy, bude se zpravidla jednat o žádost o povolení.


Vzory průvodního dopisu (v závislosti na tom, zda se žádá o povolení, případně stanovisko), specifické požadavky hlavních uznávacích orgánů (MPSV, MŠMT, MZd) na obsah a formu žádosti a kontakty pro podávání žádosti a případné konzultace jsou uvedeny dále.


Vzor průvodního dopisuSpecifické informace ke studijním programům zaměřeným na regulovaná povolání (dle jednotlivých uznávacích orgánů):V případě, že požadavky uznávacích orgánů neumožňují dodržet podmínku SZŘ max. 90 % kreditů pro povinné předměty spolu s minimálním počtem kreditů ze skupin povinně volitelných předmětů, je možné tuto situaci chápat jako „případ hodný zvláštního zřetele“ podle čl. 9 odst. 10 SZŘ (max. 95 % kreditů). V současnosti se to týká zdravotnických a nově též učitelských studijních programů. Tato výjimka musí být dle čl. 9 odst. 10 SZŘ stanovena ve vnitřním předpisu fakulty Pravidla pro organizaci studia.


Správce stránky: Hana Műllerová


Poslední změna: 18. duben 2024 14:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám