Změna ve studijním programu

v průběhu jeho uskutečňování


V průběhu uskutečňování SP během doby platnosti akreditace přirozeně dochází k dílčím změnám ve studijních plánech, předmětech a personálním zabezpečení SP. Pokud povaha nebo rozsah průběžných změn zřetelně mění obsah studia, nebo personální zabezpečení SP, hovoříme o tzv. „závažných změnách“ a tyto změny je děkan fakulty podle Akreditačního řádu (čl. 18 a 27) povinen je předložit Radě pro vnitřní hodnocení (RVH) k posouzení.


Závažné změny jsou obecně popsány v opatření rektora 13/2019 Standardy studijních programů UK. Jedná se o změny, které mění obsah znalostí, dovedností, případně další kompetencí, které student v průběhu studia nabývá, mají přímý nebo nepřímý vliv na profil absolventa, nebo mění (snižují) kvalitu personálního zabezpečení.


Jednotlivé dílčí změny v SP není třeba RVH předkládat k posouzení, ale je důležité tyto změny monitorovat a dbát na to, aby neutrpěla kvalita SP. Předložit změny k projednání RVH je třeba také v případě, že během uskutečňování SP dojde postupem času k nakumulování většího počtu dílčích změn oproti původně schválenému návrhu SP (tzn. studijní program je uskutečňován v jiné podobě, než jak byl schválen).


Závažné změny by měly být plánované a děkan by je měl předkládat v dostatečném předstihu (cca 90 dní), aby je RVH mohla posoudit a případně schválit. Závažné změny předmětů a plánů by měly platit až pro nové studenty, kteří se do studia teprve zapíší.


Schvalování změn SP ve vědecké radě fakulty (fakult) a projednání v akademickém senátu fakulty (fakult) není pro projednání změn vyžadováno a zůstává v kompetenci fakult.


Předkládání změn k posouzení je formální akreditační událost, kterou je třeba zadat do Akreditačního modulu SIS (AM SIS), tzn. vytvořit novou generaci záznamu SP. Podrobný postup, včetně popisu změn a generování předkládaných údajů do pdf je uveden ZDE. Překládání změny je vždy uvedeno průvodním dopisem děkana.


Úprava SP v AM SIS by se měla týkat především závažných změn. Méně významné změny v CV a předmětech není nutné aktualizovat – postačí, když děkan v průvodním dopise obecně uvede, že došlo také k méně významným změnám a zaručí se, že tyto změny nemají vliv na profilující znalosti a dovednosti a nesnižují kvalitu SP.


Pokud v SP dochází k většímu počtu závažných změn, lze rovněž zvážit předložení návrhu SP v kompletní aktualizované verzi a požádat o opětovné udělení oprávnění SP (prodloužení SP).


Některé změny výjimečně probíhají mimo akreditační událost předložení změn a mimo AM SIS. Jedná se hlavně o změnu garanta SP nebo některé změny v souvislosti s kontrolní zprávou nebo nápravným opatřením (např. vědecká činnost pracoviště).


Poznámka: Fakulta může požádat mimo akreditační proces také o formální úpravu textu profilu absolventa na dodatek k diplomu nebo o změnu v překladu názvu SP nebo názvu specializace do AJ. Tyto žádosti doporučujeme předem konzultovat s OKVA.


Základní údaje o SP (viz. změny údajů v SP) , které jsou uvedeny v AM SIS na kartě editace, nelze v rámci předkládání změn měnit. Většina základních údajů o SP je součástí usnesení RVH, proto je možné je měnit pouze v rámci prodloužení SP nebo rozšíření SP a to včetně změny názvu specializace, nebo změny procentuálního podílu oblastí vzdělávání.Obsah:

 1. Závažné změny stanovené Standardy SP UK

  1. Změna profilu absolventa

  2. Změna studijního plánu

  3. Změna u předmětu

  4. Změny v personálním zabezpečení SP

 2. Předkládání změn SP, který není plně zadán v AM SIS

 3. Obsah předložení změny ve studijním programu
I. Závažné změny stanovené Standardy SP UK1. Změna profilu absolventa


Změna profilu absolventa studijního programu, i změna profilu absolventa jednotlivých specializací, je zásadní změnou v SP a je nezbytné ji předložit RVH k posouzení.


Profil absolventa zpravidla souvisí se změnou studijního plánu, profilujících předmětů a obsahu státní závěrečné zkoušky, proto je zapotřebí při předkládání změn v SP vždy uvést, zdali ke změně profilu absolventa dochází nebo ne.


V závislosti na změně profilu absolventa pro akreditaci je třeba též příslušně upravit text(y) profilu absolventa na dodatek k diplomu, a to pro všechny dotčené studijní plány realizované v rámci SP.


Poznámka: V AM SIS se vyplňují celkem tři typy profilu absolventa (pro akreditaci, pro dodatek k diplomu a pro veřejnost), které by měly být věcně shodné. Texty se mohou lišit zejména rozsahem textu, strukturováním apod., dle účelu jejich využití.2. Změna studijního plánu


Podstatným hlediskem určujícím závažnost změny SP u studijního plánu je dopad změn na znalosti, dovednosti a další kompetence studenta, profil absolventa, obsah SZZ, případně obecně kvalitu SP.


K závažné změně SP u studijního plánu pregraduálního SP mohou vést následující změny:


  a. 

Rozdělení nebo sloučení skupin povinně volitelných předmětů (PVP) v případě, že mají dopad na realizaci studia, směrování profilování studentů, případně změnu SZZ (změna tematických okruhů, jejich struktury, zvýšení důrazu na některé znalosti apod.).


  b. 

Nové profilující povinné předměty, vyřazení stávajících profilujících povinných předmětů, změna „profilace“ (označení termínem „profilující“) povinných předmětů (PP).


  c. 

Závažné změny v charakteristice (atributech) profilujících předmětů.


  d. 

Změna „profilace“ skupiny PVP s dopadem na obsah SZZ, tj. povinně volitelné předměty v dané skupině budou nově označeny jako profilující, nebo naopak přestanou být označeny jako profilující, čímž se mění témata (otázky) SZZ.


  e. 

Změna povinně volitelných předmětů v profilující skupině PVP:

 • pokud se odrazí v znalostech a kompetencích absolventa a má dopad na obsah SZZ;

 • pokud rozsah navrhované změny je větší než 30 %.


  f. 

Změna obsahu a členění (části a tematické okruhy) SZZ.Závažné změny SP v rámcovém studijním plánu doktorského studia (včetně státní doktorské zkoušky) jsou ty, které mění profil absolventa, tj. výstupní znalosti, dovednosti a další kompetence absolventů, případně ty, které významně mění studijní povinnosti.Změny plánu, které není nutné předkládat k posouzení RVH:


  a. 

změny nebo úpravy neprofilujících povinných a především povinně volitelných předmětů, které

 • nemají žádný vliv (ani nepřímý) na profil absolventa,

 • nejsou podpůrné pro profilující předměty,


  b. 

změny pořadí částí státní závěrečné zkouškyPoznámka: Změna plánu a předmětů plánu může případně vést ke změně procentuálního podílu oblastí vzdělávání na SP. V tom případě se předkládá žádost o rozšíření SP, případně prodloužení SP.3. Změna u předmětu


Závažnost změny je třeba vždy posuzovat v kontextu změny znalostí a dovedností, které student v rámci studia předmětu nabývá a které mají vliv na studijní plán, obsah SZZ a na profil absolventa.


K závažné změně pregraduálního SP mohou vést změny následující údajů u předmětu a to z hlediska jejich počtu (součtu) nebo významu:


  a. 

názvu předmětu v rámci větší obsahové změny,

  b. 

označení předmětu: profilující předmět, nebo základní teoretický profilující předmět,

  c. 

typu předmětu (povinný, povinně volitelný, případně volitelný),

  d. 

zakončení předmětu (atestace),

  e. 

počtu kreditů,

  f. 

podoba a rozsah výuky dle významu v plánu (např. změna rozsahu praxe apod.),

  g. 

garanta předmětu (viz dále personální zabezpečení),

  h. 

významná obsahová změna anotace předmětu, tzn. změna, která má dopad na výstupní znalosti a dovedností studenta (potažmo profil absolventa) a na obsah SZZ ,

  i. 

studijní literatury související s dalšími změnami, především se změnou anotace předmětů.


Důležité:


 • Změna předmětu se může odehrát v jeho další (pozdější) variantě než té, v níž byl předmět uveden v původní (předchozí) akreditaci SP.


 • Pokud je nezbytné učinit (závažné) změny u předmětu dříve, tj. před a v průběhu realizace varianty předmětu uvedené v akreditaci, je nezbytná konzultace RUK (OKVA).Samostatně se k posouzení RVH nepředkládají změny:


  a. 

neprofilujících předmětů, které nemají přímou vazbu na profilující předměty,

  b. 

názvu předmětu,

  c. 

překladu názvu předmětu do AJ,

  d. 

doporučeného úseku studia,

  e. 

jedno/dvousemestrální předmět,

  f. 

rozsahu výuky,

  g. 

sylabu.Poznámky ke změnám u plánů a předmětů:


 1. Nezávažné změny u plánu či předmětů by se do popisu SP v akreditačním modulu SP (AM) měly promítnout především při prodloužení SP nebo při rozšíření o nový studijní plán. Případné uvedení velkého množství změn, včetně nezávažných, znamená kompletní posuzování SP z hlediska jeho kvality a zabezpečení na RVH. Také z toho důvodu doporučujeme zvážit ponechání předmětů s nezávažnou změnou v původní variantě.


 2. Pokud se nezávažné změny předmětů do AM SIS promítnou, je nezbytné je zmínit alespoň obecně v položce "stručný popis změn", v části "akreditace" na kartě "editace".4. Změny v personálním zabezpečení


Závažné změny v personálním zabezpečení se oznamují především v kontextu změn předmětů a plánů nebo u příležitosti rozšíření SP, nebo v případě širší změny personálního zabezpečení.


K posouzení RVH se předkládají změny garantů (hlavně profilujících) předmětů, nových členů OR, případně klíčových vyučujících:


  a. 

CV garantů nových (profilujících) předmětů,

  b. 

CV nových garantů stávajících (profilujících) předmětů (závažná změna u předmětu),

  c. 

případně také CV nových nebo změněných klíčových vyučujících profilujících předmětů,

  d. 

CV nových členů oborové rady v případě, že změna jejího složení přesáhne 1/3 celkového počtu; při té příležitosti doporučujeme uvést i CV nových aktuálně působících školitelů.


Změny v CV vyučujících podstatné z hlediska posuzování celkového personálního zabezpečení SP:

 • změna kvalifikace,

 • změna pracovního úvazku na UK (k dané fa),

 • změna "akademického" úvazku k jiné VŠ,

 • případně nová publikační činnost.


Změna garanta předmětu se předkládá v případě:

  a. 

předkládání jiné změny (předmětů, plánů) nebo u příležitosti rozšíření SP o nový studijní plán (sdružené studium, specializace),

  b. 

dojde-li ke snížení kvality personálního zabezpečení předmětu (nižší kvalifikace, úvazek na fa),

  c. 

dojde-li ke změně garanta u více profilujících předmětů,

  d. 

mění-li se změnou garanta personální zabezpečení jako celek: co do počtu titulů a úvazků,

  e. 

pokud dojde najednou nebo postupně ke změně více garantů profilujících povinně volitelných předmětů (nad 30 % dle opatření rektora 13/2019).Aktualizace CV garanta nového / aktualizovaného profilujícího předmětu závisí na povaze změn (uvedených výše), případně výhradách RVH k personálnímu zabezpečení u předchozího posouzení SP.Změna garanta předmětu, kterou není třeba předkládat:

  a. 

pokud přebírá garantování vyučující uvedený (posouzený) v předchozí akreditaci, který splňuje kvalifikační požadavky Standardů SP.

  b. 

pokud nedojde ke snížení kvality personálního zabezpečení jako celku (kvalifikace, úvazek, publikace nového garanta).Obecné pravidlo: není zapotřebí oznamovat závažné změny v CV (kvalifikace, úvazky) jednotlivých vyučujících, pokud:

  a. 

nedochází ke změně na pozicích garant předmětu a klíčový vyučující,

  b. 

nedochází k závažné změně v CV u více garantů profilujících předmětů,

  c. 

změna ve složení členů oborové rady a změna školitelů nepřesáhne 1/3,

  d. 

nedochází k žádným jiným změnám v plánu a předmětech,

  e. 

dochází pouze ke změně klíčového vyučujícího, ale nedochází ke změně garanta předmětu,

  f. 

není snížena kvalita personálního zabezpečení jako celek (tzn. nižší počet habilitovaných vyučujících, nižší počet vyučujících z dané fakulty apod.),

  g. 

pokud se jedná o neprofilující předměty (hlavně povinně volitelné).Poznámky k předkládání změn personálního zabezpečení:


 1. Pokud předměty nebudou aktualizovány, pak není nutno aktualizovat CV jejich vyučujících, ale závisí to hlavně na významu vyučujícího v celkovém personálním zabezpečení.

 2. Pokud v rámci předkládání závažných změn se do AM SIS promítnou i méně významné změny předmětů, pak je nutno uvážit, do jaké míry je vhodné doplnit / aktualizovat CV jejich garantů. Záleží především na významu vyučujícího v celkovém personálním zabezpečení (např. není nutná aktualizace CV garanta pouze 1 neprofilující předmětu, ale aktualizace CV vyučujících více neprofilujících PVP, nebo klíčových vyučujících profilujících předmětů je na uvážení předkladatelů).

 3. CV vyučujících, kteří již v SP již nepůsobí a nejsou v nové upravované generaci SP uvedeni u žádného předmětu, odstraňte. K dispozici zůstane jeho CV v předchozích generacích.II. Předkládání změn SP, který není plně zadán v AM SIS


Jedná se o SP, jejichž akreditaci nebylo možno z technických důvodů připravit v AM SIS (tj. předložené cca do března 2019).


Studijní programy, které byly předložené k akreditaci částečně nebo zcela na wordovských formulářích, doporučujeme doplnit do AM SIS u příležitosti rozšíření SP, nebo při předkládání většího počtu závažných změn, nejpozději ale při prodloužení SP. Rozhodnutí, při které „akreditační události“ (tj. kdy) bude SP do AM SIS doplněn, je v kompetenci fakulty.


SP akreditovaný na 5 let


 • Závažné změny plánu, včetně nových, nebo vyřazených profilujících předmětů lze předložit v původní podobě plánu ve wordu s vyznačením, nebo popisem jednotlivých změn.


 • Předměty, u nichž dochází k závažné změně, se natahují do akreditačního modulu z tajemníka a předkládají se ve vygenerované verzi ze SIS.


SP akreditovaný na 10 let


Údaje u 10tiletých SP by měly být doplněny do AM SIS při nejbližší vhodné akreditační události, tj. dříve než při prodloužení platnosti akreditace.MOŽNÁ ŘEŠENÍ DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ DO AM SIS V PRŮBĚHU AKREDITACE SP


a) Předměty a plány SP odpovídají původnímu akreditovanému návrhu SP


Následující postup je určen především pro SP, u nichž nedochází k závažným změnám u většího počtu předmětů.


Nové předměty a aktualizované předměty, u nichž dochází k závažné změně v souvislosti s předkládaným rozšířením a změnou, se natahují ve variantě určené budoucím studentům (pro budoucí roky).


Profilující předměty, které se vůbec nemění, nebo u nich nedochází k závažné změně, případně neprofilující předměty, se natahují v aktuální variantě, případně ve variantě odpovídající popisu předmětů ve wordovských formulářích.


Pokud byly v původním akreditačním návrhu CV vyučujících vyplněny ve wordovských formulářích, pak se natahují do AM SIS CV ze zdrojových životopisů (osobních údajů vyučujících):


 • aktuální CV nových vyučujících, vyučujících nových předmětů a předmětů nového plánu, případně vyučujících profilujících předmětů, u nichž došlo k personální obměně,


 • poslední verze CV ze zdrojových životopisů (tzn. nemusí být aktuální) vyučujících neprofilujících, nebo neaktualizovaných předmětů, ve kterých lze hromadně u SP aktualizovat kvalifikace a pracovní úvazek k fakultě / UK,


 • aktuální CV nových členů OR a školitelů a poslední verze CV původních členů OR a školitelů.


CV vyučujících původně zadaných v AM SIS, lze hromadně aktualizovat po aktualizaci zdrojového životopisu (v osobních údajích). Aktualizace je nezbytná v případě, že došlo k personální obměně předmětů.


Děkan fakulty v průvodním dopise garantuje, že neaktualizované údaje jsou shodné s návrhem SP ve wordu a změny, ke kterým dochází, jsou popsány v AM SIS nebo je na ně obecně upozorněno (např. „obecně aktualizované neprofilující PVP“).


Pokud by v průběhu kontroly na OKVA byly zjištěny významné rozdíly oproti schválenému SP v personálním zabezpečení a/nebo studijních plánech, které nebyly součástí předkládaných změn (tzn. SP je realizován výrazně v jiné podobě, než byl schválen), bude tento rozpor posuzován Radou pro vnitřní hodnocení.


Podrobně doporučený postup v SIS.


b) SP s větším počtem závažných změn


Pokud dochází ve studijním plánu k většímu počtu změn a výraznější aktualizaci předmětů, doporučujeme předložit SP jako návrh na prodloužení akreditace SP s tím, že RVH posoudí kompletně celý návrh SP.


Předměty jsou do SIS natahovány ve variantě platné pro budoucí studenty (pro budoucí roky) a doplněny nebo aktualizovány jsou CV všech vyučujících.
III. Obsah předložení změny ve studijním programu


Předložení změny ve studijním programu obsahuje:


  a. 

Průvodní dopis děkana fakulty nebo děkanů fakult (případně s ředitelem vysokoškolského ústavu) k předložení změny; dopis by měl rovněž obsahovat záruku, že k jiným než změnám popsaným v AM SIS oproti předchozímu posouzení SP nedošlo, a případné méně významné změny nemají vliv na profilující znalosti a dovednosti a nesnižují kvalitu SP.


  b. 

Údaje o SP v souvislosti s předkládáním změny vygenerované z AM SIS v rozsahu údajů, u nichž dochází ke změně:


 • základní údaje o SP jsou vždy součástí vygenerovaného souboru;


další části SP v případě, že u nich dochází ke změně


 • charakteristika SP a profil absolventa v plném znění s doplněnými a upravenými údaji;


 • upravený studijní plán nebo plány;


 • charakteristiky nových předmětů, případně aktualizované charakteristiky upravených předmětů;


 • CV nových vyučujících, případně aktualizované CV stávajících vyučujících, které je nutno oznámit v souvislosti se změnou u předmětů nebo plánů, případně se změnou personálního zabezpečení.Poznámky:


 1. Změny se popisují v akreditačním modulu (AM) - karta editace - položka stručný popis změn.


 2. RVH se předkládá i kompletní návrh SP (včetně neaktualizovaných částí), který OKVA vygeneruje z AM SIS.


Správce stránky: Eva Jogheeová


Poslední změna: 2. říjen 2023 08:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám