Prodloužení studijního programu

Opětovné udělení oprávnění uskutečňovat studijní program


Žádost o opětovné udělení oprávnění uskutečňovat SP příp. žádost o prodloužení platnosti akreditace přes NAU (dále jen „prodloužení SP“) se předkládá v plném znění akreditačních formulářů, obdobně jako původní návrh SP (OR 14/19).


Návrh prodloužení SP se připravuje kompletně v akreditačním modulu SIS (AM SIS) v nové generaci záznamu SP s číslem 1. Postup v AM SIS je podrobně popsán ZDE, včetně popisu možností změn SP a generování výsledného návrhu SP do pdf.


AM SIS umožňuje dříve zadané údaje o SP relativně snadno aktualizovat.


Pokud dosud nejsou všechny údaje o SP zadány do SIS, je třeba je kompletně doplnit v aktuální verzi určené budoucím studentům.


Termín podání návrhů na prodloužení platnosti akreditace SP a možnost vyhlašování přijímacího řízení

usnesení kolegia rektora z 1. 3. 2021:


1. Přijímací řízení lze vypsat jen do takového studijního programu, jehož akreditace trvá alespoň do 31. 12. v akademickém roce, do něhož se přijímací řízení vypisuje.


2. Žádost o prodloužení akreditace studijního programu se předkládá nejpozději v březnu (pregraduální studijní programy) a v květnu (doktorské studijní programy) kalendářního roku, v němž jsou v řádném termínu zveřejněny podmínky pro přijetí ke studiu.


3. Žádost o prodloužení studijního programu na dostudování se předkládá nejpozději 90 dní před koncem akreditace.


Obsah:

  1. Obsah návrhu na prodloužení SP

  2. Termíny předkládání žádostí o prodloužení SP

  3. Studijní programy, které nejsou dosud plně zadané v SISI. Obsah návrhu na prodloužení SP


Návrh na prodloužení SP (žádost o prodloužení) v souladu s OR 14/19 obsahuje:


  a. 

Průvodní dopis děkana fakulty nebo děkanů fakult (případně s ředitelem vysokoškolského ústavu), spolu se základními informacemi o předkládaném návrhu, včetně údajů o stávajícím garantovi nebo v případě změny garanta SP návrh na odvolání stávajícího garanta a jmenování nového garanta SP.


Poznámky.:

• dojde-li v průběhu projednávání na RUK / RVH ke změně návrhu garanta SP a případně člena OR, je nutné nové návrhy před jejich předložením RVH projednat ve vědecké radě fakulty / fakult,


• případný návrh na odvolání a jmenování členů OR u příležitosti prodloužení SP se podává samostatně (oddělení doktorského studia OSZS) po schválení návrhu SP na RVH.


  b. 

Náležitosti návrhu studijního programu vygenerované z AM SIS v plném rozsahu.


  c. 

Povolení regulačního orgánu pro studijní programy, jejichž absolvováním se bezprostředně naplňují odborné předpoklady pro výkon regulovaného povolání.


  d. 

Aktuálně platnou dohodu o vzájemné spolupráci v případě doktorského SP uskutečňovaného společně s ústavem AV ČR.


Poznámky


• Při přípravě prodloužení SP je nezbytné posoudit, zdali dohoda odpovídá současné situaci a případně jí aktualizovat, nebo doplnit.


• Případnou aktualizaci nebo rozšíření dohody je třeba před jejím podpisem zkonzultovat s oddělením doktorského studia OSZS, zejména co se týče samotné realizace SP (za předání návrhu smlouvy ke kontrole OSZS zodpovídá fakulta).


  e. 

V případě SP uskutečňovaného ve spolupráci se zahraniční VŠ:


i. Aktuálně platnou dohodu o meziuniverzitním studiu se zahraniční vysokou školou nebo školami. Pozn. při přípravě prodloužení SP je nezbytné posoudit, zdali dohoda odpovídá současné situaci a případně jí ve spolupráci se zahraničním/i partnerem/y aktualizovat, nebo doplnit. Přitom je třeba dát pozor na to, zda není platnost dohody omezena na období platnosti stávající akreditace podle české nebo zahraniční legislativy. V takovém případě je třeba minimálně uzavřít dodatek o prodloužení dohody.


ii. Doklad o zahraniční akreditaci nebo jiné formě uznání obsahově souvisejícího zahraničního vysokoškolského studijního programu, pokud v ní došlo nebo dochází ke změně. V souvislosti s tím je třeba rovněž aktualizovat záložku „zahr. školy“ v AM SIS (tab. A-II tisku v PDF).


  f. 

Aktuálně platné kopie rámcových smluv nebo příklady smluv (stačí cca 3) o zajištění odborné praxe s pracovišti, kde má praxe probíhat, je-li odborná praxe součásti studijního programu.


Poznámka: Pokud by v budoucnu UK nezískala institucionální akreditaci pro některou ze stávajících oblastí vzdělávání, pak příslušné SP budou muset získat akreditaci SP přes NAU do 3 let od uplynutí stávající institucionální akreditace (tzn. do května 2031). A to i v případě, že oprávnění je uskutečňovat v rámci institucionální akreditace by platilo déle.
II. Termíny předkládání návrhů prodloužení SP


Nejzazší termíny předložení žádosti o prodloužení SP jsou uvedeny v harmonogramu pro rok 2021 schváleném Radou pro vnitřní hodnocení a rozšířeným Kolegiem rektora.


Termíny byly stanoveny s ohledem na kontinuitu SP a vyhlašování podmínek přijímacího řízení a vychází z pravidel formulovaných v usnesení Kolegia rektora ze dne 1. 3. 2021:


  1. Přijímací řízení lze vypsat jen do takového studijního programu, jehož akreditace trvá alespoň do 31. 12. v akademickém roce, do něhož se přijímací řízení vypisuje


  2. Žádost o prodloužení akreditace studijního programu se předkládá nejpozději v březnu (pregraduální studijní programy) a v květnu (doktorské studijní programy) kalendářního roku, v němž jsou v řádném termínu zveřejněny podmínky pro přijetí ke studiu.


  3. Žádost o prodloužení studijního programu na dostudování se předkládá nejpozději 90 dní před koncem akreditace.
II. Studijní programy, které nejsou plně zadané v SIS


Studijní programy, které byly předložené k akreditaci částečně nebo zcela na wordovských formulářích, je nezbytné doplnit do AM SIS nejpozději při podání žádosti o prodloužení SP (včetně předmětů a studijních plánů).


Studijní program, který je akreditován na 5 let, stačí doplnit do AM SIS při přípravě návrhu na prodloužení. Údaje se natahují do SP v podobě zamýšlené pro akreditaci, resp. realizaci SP v příštích letech (tzn. předměty s variantou pro budoucí roky, aktualizovaná zdrojová CV).


Studijní program, který je akreditován na 10 let, doporučujeme doplnit do AM SIS v průběhu akreditace SP u příležitosti rozšíření SP o další studijní plán nebo při předkládání závažných změn v plánech (předměty, personální zabezpečení).


V případě problémů s doplňováním údajů o SP do SIS doporučujeme konzultovat OKVA.


Správce stránky: Eva Jogheeová


Poslední změna: 2. říjen 2023 08:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám