Způsoby hodnocení

Univerzita Karlova má povinnost provést hodnocení studijního programu alespoň jednou za dobu jeho akreditace. K tomu slouží dvě hlavní metody: Hodnocení Vlastní hodnotící zprávy garanta (tzv. detailní hodnocení) a Hodnocení datové základny (tzv. průběžné/hromadné hodnocení). V detailním hodnocení garant zpracovává podklady ve formě Vlastní hodnotící zprávy, a při Hodnocení datové základny jsou podklady vygenerovány přímo z informačního systému univerzity. V obou případech jsou pak výstupy projednávány Radou pro vnitřní hodnocení.


Hodnocení Vlastní hodnotící zprávy garanta

Postup vnitřního hodnocení studijního programu na UK při hodnocení Vlastní hodnotící zprávy garanta.


Proces hodnocení studijního programu pro Vlastní hodnotící zprávu


 1. Sběr dat o SP – o každém SP jsou kontinuálně sbírána data a shromažďována, ať už v rámci studijního informačního systému (SIS), průzkumných šetření či jinou formou, a to tak, aby následně mohla být použita (nejen) v rámci hodnocení; sběr dát probíhá čistě interně pro účely vnitřního hodnocení SP UK a je přístupný pouze aktérům hodnocení (OKVA, fakultní koordinátoři, garanti, vedení fakult atd.).

 2. Kompletace dat – OKVA pro účely hodnocení SP zkompletujete datové podklady, v případě potřeby ve spolupráci s fakultním koordinátorem, který průběžně pomáhá s kontrolou správnosti získávaných dat.

 3. Podklady pro fakultu/garanta – OKVA skrze SIS odesílá formulář Vlastní hodnotící zprávy (včetně nahraných datových podkladů) garantovi SP

 4. Vlastní hodnotící zpráva o SP – garant v SIS vyplní formulář Vlastní hodnotící zprávy

 5. První vyhodnocení – panel RVH v rámci SIS interně provede první vyhodnocení Vlastní hodnotící zprávy, v případě potřeby si vyžádá doplnění

 6. Rozhodnutí o externím hodnotiteli – panel RVH se na základě prvního vyhodnocení rozhodne, zda chce povolat externího hodnotitele, případně vybere hodnotitele a dá mu vlastní zadání; oslovení hodnotitele a předání jeho posudku administruje OKVA

 7. Rozhodnutí o konání společného jednání – panel RVH se na základě prvního vyhodnocení rozhodne, zda chce realizovat společné jednání s garantem a dalšími zástupci fakulty, případné jednání organizačně zajišťuje OKVA ve spolupráci s fakultním koordinátorem

 8. Návrh zprávy o hodnocení SP – panel RVH v SIS vytvoří Návrh zprávy o hodnocení SP, včetně části určené ke zveřejnění

 9. Předložení návrhu zprávy garantovi a děkanovi fakulty – jak garant i děkan mají právo vidět Návrh zprávy o hodnocení SP, jak jej vypracoval panel RVH, a k tomuto návrhu v případě potřeby doplnit své komentáře + v případě potřeby může na žádost děkana/garanta proběhnout setkání mezi RVH a garantem/dalšími zástupci fakulty (pokud se už neuskutečnilo dříve)

 10. Zpráva o hodnocení SP + zveřejnění shrnutí – návrh zprávy je spolu s případnými komentáři děkana a garanta skrze SIS předložen RVH, jeho schválením vzniká Zpráva o hodnocení SP, jejíž veřejná část je obratem zveřejněna

 11. Reflexe výsledků – výsledky hodnocení jsou podnětem pro další zlepšování studijního programu (formativní funkce hodnocení) a stávají se jedním z podkladů pro další procesy hodnocení a schvalování SP


Hodnocení datové základny

Hodnocení datové základny probíhá částečně automaticky, kdy jsou pro všechny SP na UK vybírány relevantní ukazatele z informačního systému univerzity, které jsou následně porovnány s očekávanými hodnotami a průběžně vyhodnocovány. Mezi tyto ukazatele patří mimo jiné:


 1. Porovnání hlavních charakteristik SP oproti akreditaci (druh, forma, jazyk, délka semestru, oblast vzdělávání, apod.)

 2. Základní charakteristika garanta SP (dosažené vzdělání, funkční období, věk, apod.)

 3. Kontrola plnění kontrolních zpráv a nápravných opatření

 4. Počty uchazečů, přijímaných a zapsaných studentů v porovnání s očekáváním počtem přijatých studentů dle akreditace

 5. Internacionalizace, tedy počet studentů, kteří do SP přijíždí studovat ze zahraničí, a počty vyjíždějících studentů

 6. Počet studujících, zanechaných a absolvovaných studií v porovnání s počtem zapsaných studentů

 7. Počet studujících v ročnících, průměrná doba studia, a důvody zanechání studia


Správce stránky: Václav Műller


Pilotní kroky v procesu vnitřního hodnocení byly podpořeny ze strukturální fondů EU v rámci projektu "Zvýšení kvality vzdělávání na UK, Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362". Děkujeme!
Poslední změna: 5. říjen 2023 09:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám